Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten. Du är välkommen att komma och lyssna på debatterna och besluten. 

Kommunfullmäktige har beslutat att öppna upp för möjligheten för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige att delta på distans i kommunfullmäktiges sammanträden.

Sammanträde på distans får bara äga rum om ljud- och bildöverföringen sker i realtid och på ett sådant sätt att alla deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Den ledamot som vill delta på distans ska meddela detta via mejl till stadskansliet senast en dag före sammanträdet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Just nu utreds de tekniska förutsättningarna som krävs enligt kommunallagen.

Den 21 april kommer kommunfullmäktige att ta ställning till om en liknande möjlighet att delta på distans även ska öppnas upp för ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och stadens nämnder.

Vart fjärde år väljer helsingborgarna vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet. I fullmäktige sitter 65 ledamöter som tar beslut i alla stora frågor om Helsingborg. Fullmäktige kan sägas vara den lokala nivåns motsvarighet till riksdagen. Alla frågor som tas upp i kommunfullmäktige har förberetts i en nämnd och i kommunstyrelsen.

Frågor som är principiella eller av större vikt för kommunen måste beslutas av kommunfullmäktige, till exempel:

 • Mål och riktlinjer för verksamheten
 • Kommunens budget, skatt, taxor och avgifter
 • Nämndernas organisation och verksamhet
 • Val av ledamöter och ersättare i nämnder

Fullmäktige beslutar även om kommunalt partistöd.

Sammanträdesdagar 2021

Kommunfullmäktiges sammanträden år 2021 börjar klockan 18:00, med undantag för februari månads sammanträde som är på en onsdag samt juni månads sammanträde som pågår under två dagar (tisdag och onsdag) med start klockan 09:00 båda dagarna.

 • Januari 26
 • Februari 17, onsdag
 • Mars 16
 • April 20
 • Maj 18
 • Juni 8 och 9 (tisdag och onsdag start klockan 09:00)
 • Augusti 24
 • September 21
 • Oktober 19
 • November 16
 • December 14