Stadsrevisionen

Stadsrevisionen ska granska alla verksamheterna inom Helsingborgs stad. Granskningen görs varje år.   

De förtroendevalda revisorerna ska granska och pröva om:

  • verksamheten inom nämnder och styrelser sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
  • räkenskaperna är rättvisande
  • den interna kontrollen är tillräcklig

Lekmannarevisorerna, som utses av de förtroendevalda revisorerna, ska granska om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Revisionskontoret

Tjänstepersonerna som fungerar som biträden åt de förtroendevalda revisorerna arbetar på revisionskontoret. Revisionskontoret har fem medarbetare och leds av revisionsdirektören.

Revisionsplan

Revisionen gör en riskanalys som ligger till grund för vad som ska granskas. Analysen mynnar sedan ut i en revisionsplan som antas varje år.

Årsredogörelse och revisionsberättelser

Revisorerna sammanfattar årets granskning i en årsredogörelse. Revisorerna skriver även revisionsberättelser för sina respektive granskningsområden. Här hittar du den senaste årsredogörelsen och revisionsberättelserna.

Årsrapporter

Resultatet av granskning av styrelsen och nämnderna presenteras i särskilda årsrapporter vilka du finner nedan.

Revisionsrapporter

Här hittar du de senaste revisionsrapporterna. Om du är intresserad av äldre revisionsrapporter så kan du kontakta revisionskontoret.

2021

2020

2019

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?