Stadsrevisionen

Stadsrevisionens uppdrag är att årligen granska all verksamhet inom Helsingborgs stad. Granskningen ska följa upp i vilken mån kommunfullmäktiges mål och uppdrag efterlevs.

Revisionens uppdrag

Kommunfullmäktige utser förtroendevalda revisorer som ansvarar för granskningen. De förtroendevalda revisorerna har en central roll när det gäller att säkerställa insyn och uppföljning av Helsingborgs stads verksamheter.

De förtroendevalda revisorerna ska granska och pröva om:

  • verksamheten inom nämnder och styrelser sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
  • räkenskaperna är rättvisande
  • den interna kontrollen är tillräcklig

Revisorernas uppdrag utgår från kommunallagen, aktiebolagslagen, stadens revisionsreglemente samt god revisionssed i kommunal verksamhet. För granskning av verksamheten i stadens bolag utser kommunfullmäktige särskilda lekmannarevisorer som ska granska verksamheten i de kommunala bolagen.

Revisionsarbetet ska bedrivas framåtriktat och stödjande i syfte att utveckla stadens styrelser, nämnder och bolag. Stadens förtroendevalda revisorer och lekmannarevisorer ska verka för en helhetssyn i revisionsarbetet. Den samordnade revisionen ska bidra till att stötta och utveckla kommunkoncernen och synliggöra områden för förbättring och samordning.

Revisorerna är indelade i två grupper med ansvar för olika revisionsområden. Revisorskollegiet ansvarar för förvaltningen av revisionskontoret.

Revisionskontoret

Revisionskontoret utgörs av anställda sakkunniga biträden som stöttar de förtroendevalda revisorerna i deras uppdrag. Revisionskontoret har tre medarbetare och arbetet leds av revisionsdirektören. Utgångspunkten för revisionskontorets granskningsinsatser är den revisionsplan som fastställs av de förtroendevalda revisorerna varje år. Externa revisorer och specialister anlitas i vissa fall.

Revisionsplan

Stadsrevisionen genomför årligen en riskanalys av stadens nämnder, styrelser och bolag som ligger till grund för de granskningsinsatser som genomförs. Analysen mynnar sedan ut i en revisionsplan som antas av revisorerna varje år.

Årsredogörelse och revisionsberättelser

Revisorerna sammanfattar årets granskning i en årsredogörelse. Vid granskningsårets slut avlämnar revisorerna revisionsberättelse utifrån sina ansvarsområden till kommunfullmäktige.

Stadsrevisionens rapporter

Årets grundläggande granskning av styrelsen och nämnderna presenteras i särskilda årsrapporter. Därtill finns revisionsrapporter som presenterar fördjupade granskningar inom särskilda ämnen och områden baserat på de förtroendevalda revisorernas riskanalys för året.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.