Stadsrevisionen

Stadsrevisionen ska granska alla verksamheterna inom Helsingborgs stad. Granskningen görs varje år. 

De förtroendevalda revisorerna ska granska:

  • om verksamheten sköts ändamålsenligt och ekonomiskt.
  • att räkenskaperna är korrekta.
  • att den interna kontrollen inom styrelserna och nämnderna är tillräcklig.

Lekmannarevisorerna, som utses av de förtroendevalda revisorerna, ska granska om de kommunala bolagens verksamheter sköts enligt punkterna ovan.

Revisionskontoret

Tjänstemännen som fungerar som biträden åt de förtroendevalda revisorerna arbetar på revisionskontoret. Revisionskontoret har fem medarbetare och leds av stadsrevisor Per-Reinhold Olsson.

Revisionsplan

Revisionen gör en så kallad väsentlighet- och riskanalys som ligger till grund för vad som ska granskas. Analysen mynnar sedan ut i en revisionsplan som antas varje år.

Årsrapporter

2017

2016

Revisionsrapporter

Här hittar du revisionsrapporter för 2015, 2016 och 2017. Om du är intresserad av äldre revisionsrapporter så kan du kontakta revisionskontoret.

2017

2017:1 Granskning av lönehantering.

2017:2 Granskning av personalförsörjning inom skolan

2017:3 Granskning av rekrytering och inköp inom idrotts- och fritidsnämnden.

2017:4 Granskning av upphandling inom arbetsmarknadsnämnden, fastighetsnämnden och socialnämnden

2017:5 Granskning av HR-avdelningens stöd till stadens nämnder

2017:6 Granskning av arbetet med långvarigt försörjningsstöd

2017:7 Årets uppföljningar av tidigare års granskningar

2016

2015