Så fattar kommunen beslut

Den kommunala självstyrelsen ger Helsingborgs kommun stor frihet att bestämma sin verksamhet. Men varje nämnd måste behandla ett ärende enligt vissa regler. Här kan du läsa hur stadens nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fattar beslut.

Så här ser vägen till beslut ut

Ärendet kommer in

Ärendet kommer in. Ett ärende kan vara en skrivelse från någon myndighet, ett företag, en privatperson, någon tjänsteman eller från någon annan nämnd inom staden. Det kan till exempel vara en remiss  från ett statligt verk, en utredning eller en detaljplan. Exempel på vad som beslutas i en nämnd är till exempel stadens budget.

Registrering

Ärendet registreras (diarieförs) och får ett unikt diarienummer samt stämplas med ankomstdatum. Diarienumret används för att hålla reda på respektive ärende och underlätta sökning, samt för att allmänheten ska kunna se vilka ärenden som kommit in. Du hittar ärendena i stadens diarium.

Beredning

Beredning innebär att ett underlag för beslut tas fram. Tjänstemän inom den egna nämnden kan bereda och lämna yttrande i ärendet (tjänsteyttrande).

Sammanträde

Den aktuella nämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige sammanträder och fattar beslut i ärendet. Regeln är att stadens nämnder och styrelser sammanträder en gång i månaden.

Beslut, protokoll

Ett sammanträdesprotokoll skrivs och justeras.

Expediering, arkivering

Beslutet expedieras till berörda förvaltningar som verkställer beslutet.

Ärendet avslutas och arkiveras.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?