Nämnder

I nämnderna beslutar politiker i olika frågor. Förvaltningarna utreder och genomför besluten åt nämnderna.

Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas. I varje kommun måste det utöver kommunfullmäktige finnas kommunstyrelse (som också är krisledningsnämnd), val- och demokratinämnd och en överförmyndarnämnd eller en överförmyndare.

Kommunfullmäktige avgör hur många personer som det ska vara i varje nämnd och utser ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare.

Nämnderna beslutar i frågor inom sitt ansvarsområde. Kommunfullmäktige har bestämt vilka frågor varje nämnd ska ha ansvar för. Vad varje nämnd ansvarar för hittar du i nämndens reglemente, läs mer på webbplatsen Så styrs Helsingborg. I många lagar anges också att en nämnd ska fatta beslut i en viss typ av frågor.

Vilka sitter i nämnderna?

Du kan se vilka nämnder som finns i kommunen på webbplatsen Förtroendevalda i Helsingborgs stad. Klicka på den nämnd som du är intresserad av för att se vilka som är ledamöter där.

I diariet hittar du kallelser och protokoll till nämndsammanträden.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?