Förvaltningar

Förvaltningarna utreder och genomför besluten åt nämnderna. I nämnderna beslutar politiker i olika frågor.

En förvaltning finns till för att hjälpa de politiska beslutsfattarna. Varje förvaltning har en politisk nämnd över sig i hierarkin.

På förvaltningarna jobbar man med att handlägga ärenden, verkställa nämndens beslut och med att driva den dagliga verksamheten. Arbetsuppgifterna kan vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd, undervisa i skolorna eller att sköta  äldreomsorgen. De anställda är experter inom sitt område och ska se till att politikens mål, visioner och beslut efterföljs.

I Helsingborg har förvaltningarna cirka 7 500 anställda.

Tillförordnade stadsdirektören Jonna Myrebris är stadens högste tjänsteman och chef över stadens förvaltningschefer. Hon har ett övergripande ansvar att samordna stadens förvaltningar och bolag.

Förvaltningar i Helsingborgs stad

Revisionskontoret granskar kommunens verksamhet på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna, som har utsetts av kommunfullmäktige.

Räddningstjänsten (”brandkåren”) ingår sedan den 1 januari 2015 i Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?