Socialförvaltningen

Socialförvaltningen arbetar i huvudsak med frivilliga sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. 

Arbetet går i stora delar ut på att hjälpa människor att hjälpa sig själva, utifrån deras egna förutsättningar. Socialförvaltningen har också myndighetsansvar för bland annat barn som far illa, familjerättsfrågor, vuxna med missbruk eller psykisk funktionsnedsättning och serveringstillstånd.

Förvaltningen har cirka 500 anställda och leds av socialdirektören Emelie Erixon. Socialnämnden styr förvaltningen politiskt. Socialnämndens uppdrag, ledamöter, reglementen, kallelser och protokoll (tromanpublik.se).

Socialförvaltningens arbete omfattar:

I Helsingborgs stad är det arbetsmarknadsförvaltningen som har ansvar för ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd, socialbidrag).

Nämnden har ansvar för myndighetsutövning enligt:

  • Socialtjänstlagen
  • Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
  • Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
  • Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
  • Alkohollagen
  • Tobakslagen

Hitta hit

Huvudentrén finns på Bredgatan 17 (karta). Trottoarkanten mot Bredgatan är nedsänkt till vänster och höger om entrén. Handikapparkering hittar du cirka 10 meter från entrén.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?