Överklaga ett beslut

Om du tycker att ett beslut som kommunen har fattat är fel, finns två olika sätt att överklaga beslutet: laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

  • Beslut som kommunfullmäktige eller en nämnd har tagit och som du anser är fel kan du överklaga via förvaltningsrätten genom laglighetsprövning. Läs mer om laglighetsprövning.
  • Beslut som påverkar dig personligen, till exempel beslut om byggnadslov eller socialt bistånd, överklagar du genom förvaltningsbesvär. Läs mer om förvaltningsbesvär längre ner på den här sidan.

Laglighetsprövning

Ett beslut som kommunfullmäktige eller en nämnd tagit och som du anser inte har beslutats enligt gällande lagstiftning, eller som kommunen eller nämnden inte har rätt att besluta om, kan du överklaga via förvaltningsrätten genom laglighetsprövning.

Laglighetsprövning är ett sätt att överklaga beslut som fattats av kommunfullmäktige eller en kommunal nämnd. Laglighetsprövning innebär att förvaltningsrätten prövar beslutet. Domstolen prövar enbart om beslutet är lagligt. Domstolen prövar inte om beslutet är lämpligt eller om det finns bättre alternativ.

Vem kan överklaga?

Du kan överklaga om du:

  •   är folkbokförd i kommunen
  •   äger fast egendom i kommunen
  •   betalar kommunalskatt i kommunen.

Hur överklagar jag?

Du begär laglighetsprövning genom att skicka in ett överklagande till Förvaltningsrätten i Malmö. Överklagandet måste vara skriftligt. Du måste även skriva vilket beslut du vill överklaga och varför du anser att beslutet är olagligt.

Överklagandet måste ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från det att det justerade beslutsprotokollet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla. På kommunens anslagstavla för justerade protokoll kan du se vilket datum som beslutsprotokollet tillkännagavs.

Prövningen i domstol

Förvaltningsrätten kan upphäva ett överklagat beslut om:

  • beslutet kom till på ett olagligt sätt.
  • kommunen var obehörig att fatta beslutet från första början.
  • beslutet fattats av fel organ.
  • beslutet på annat sätt strider mot lag eller annan författning.

Om beslutet upphävs så upphävs det helt och hållet. Domstolen får inte ändra i beslutet eller ersätta det med ett nytt beslut.

Var skickar jag överklagandet?

Förvaltningsrätten i Malmö
Box 4522
203 20 Malmö
E-post: forvaltningsrattenimalmo@dom.se

Förvaltningsbesvär

Beslut som påverkar dig personligen, till exempel beslut om byggnadslov eller socialt bistånd, överklagas genom förvaltningsbesvär. Enbart den som är berörd av beslutet kan överklaga. Det måste framgå av kommunens beslut hur du ska göra för att överklaga. Du måste överklaga beslutet inom tre veckor från det datum du fick ta del av beslutet.

Vid en överklagan genom förvaltningsbesvär prövar Förvaltningsrätten själva sakfrågan och kan ändra kommunens beslut.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.