Visselblåsning i Helsingborgs stad

Är du anställd i Helsingborgs stad eller har en annan arbetsrelation till staden, till exempel som konsult, leverantör, praktikant eller arbetssökande? Misstänker du att det finns missförhållanden? Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i stadens verksamheter. Har du misstanke om missförhållanden kan du  rapportera genom stadens nya visselblåsarfunktion.

Det finns en ny lag som skyddar dig som rapporterar om missförhållanden. Arbetsgivare som har mer än 50 anställda är skyldiga att ha en funktion för att ta emot och utreda rapporter om missförhållanden, så kallade visselblåsartips.

När ska visselblåsarfunktionen användas?

Visselblåsarfunktionen kan användas vid misstanke om:

 •  muta
 • bedrägeri
 • stöld
 • jäv
 • olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning
 • närstående som gynnas
 • andra lagbrott.

Gäller inte personliga förhållanden

Funktionen ska inte användas till att rapportera om personliga missförhållanden som endast påverkar den person som rapporterar och dennes arbetssituation, till exempel konflikter. Detta bedöms i de flesta fall inte ha ett allmänintresse och ska därför hanteras internt i respektive verksamhet.

Om du har synpunkter och klagomål på hur staden hanterar den kommunala verksamheten kontakta Helsingborg kontaktcenter på telefon 042-10 50 00 eller via mejl kontaktcenter@helsingborg.se.

Visselblåsarrapport kan lämnas av

 • stadens anställda
 • personer som gör en förfrågan om eller söker arbete
 • volontärer
 • praktikanter
 • konsulter
 • leverantörer eller potentiella leverantörer

Så gör du en anmälan

Helsingborgs stads visselblåsarfunktion hanteras av en extern och oberoende part,  advokatbyrån RosholmDell AB.

Du anmäler missförhållanden via advokatbyrån RosholmDells e-tjänst.

Så hanteras din rapport

Du får en bekräftelse på att din rapport har tagits emot av advokatbyrån RosholmDell AB. De går igenom de uppgifter du har lämnat i din rapport för att bedöma om rapporten är en visselblåsning eller inte. Advokatbyrån kan vid behov ställa frågor till dig via en kod som du får när du rapporterar. Via visselblåsarfunktionen får du även återkoppling om vilken typ av åtgärder som vidtas eller planeras att vidtas med anledning av din rapport.

Så är du skyddad som visselblåsare

Skyddet för visselblåsare innebär att staden är förbjuden att vidta någon form av repressalier eller vidta åtgärder för att hindra någon från att rapportera.

Du som rapporterar ska ha en tro på att informationen du lämnar är sann för att skyddet ska gälla. Skyddet gäller således inte vid medvetet falsk rapportering. Om du medvetet rapporterar falsk information kan åtgärder vidtas.

Alla inkomna visselblåsarrapporter hanteras på ett sätt som säkerställer konfidentiell behandling av din identitet. Din identitet skyddas dessutom av sekretess om du rapporterar om ett missförhållande. Din IP-adress kommer inte att sparas och det finns inte heller någon annan möjlighet att identifiera dig.

Förutom visselblåsarlagen finns även skydd för dig som rapporterar om missförhållanden i ett flertal andra lagar, till exempel anställningsskyddslagen och medbestämmandelagen. Offentligt anställda och vissa privat anställda inom till exempel vård, skola och omsorg har också ett omfattande grundlagsskydd att lämna uppgifter till media i publiceringssyfte, ett meddelarskydd. Visselblåsarlagen ska komplettera och stärka skyddet i dessa lagar.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?