Ta del av detaljplanen för Maria station, etapp III

Detaljplanen för Maria station etapp III (Berga 1:9 med flera) var på samråd 2 april till 17 maj 2024. Planen möjliggör bland annat bostäder i form av radhus och flerbostadshus i ett kollektivtrafiknära läge. Du kan inte längre lämna synpunkter på förslaget, men du kan fortfarande ta del av det här.

Ta del av förslaget till detaljplan

Ta del av presentation av detaljplanen

Här kan du ta del av en kort presentation av detaljplaneförslaget: Presentation Detaljplan för fastigheten Berga 1:9 med flera, Maria Station etapp III (pdf, 3 MB)

Det här området omfattas av detaljplanen

Här ser du en illustrationskarta över det område som detaljplanen för del av fastigheten Berga 1:9 m fl Maria station etapp III avser:

Illustrationskarta detaljplan Maria station etapp 3
Illustrationskarta detaljplan Maria station etapp 3

Det här möjliggör planförslaget

Planen möjliggör cirka 720 bostäder, i form av radhus och flerbostadshus, i ett kollektivtrafiknära läge. I planförslaget ingår att skapa rekreativa miljöer, skydda en kulturhistoriskt viktig gård och säkerställa dagvatten- och skyfallshantering. Detaljplanen möjliggör också centrumverksamhet, verksamheter och förskola. Två mobilitetshus får uppföras enligt förslaget. Detaljplanen bekräftar Maria stationsgatas nya utformning och de ombyggnader som gjorts, söder om järnvägen på grund av järnvägsutbyggnaden.

Konsekvenser av detaljplanen

  • Konsekvenserna av detaljplanens genomförande är att cirka 720 bostäder kan uppföras i ett kollektivtrafiknära läge, vilket ökar antalet innevånare i kommunen som bor inom 400 meter från en kollektivtrafiknod. Vidare innebär detaljplanen att 7,2 hektar mark planläggs som park och naturmark för rekreation och dagvatten- och skyfallshantering. Detta innebär att alla nya bostadskvarter får direkt koppling till park- eller naturmark.
  • Planförslaget innebär också att Maria station byggs samman med redan befintlig bebyggelse i området vilket kommer att inverka positivt på den befintliga bebyggelsens koppling till stationen.
  • Detaljplanen skyddar kulturhistoriskt värdefull miljö på Gyhults gård, där rivningsförbud, bevarande- och varsamhetsbestämmelser införs och värdefull natur skyddas genom planbestämmelse – natur.
  • Genomförandet av detaljplanen innebär att 7,5 ha jordbruksmark bebyggs med bostäder.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.