Här kan du ta del av detaljplanen för Väla Centrum

Detaljplanen för Väla Centrum (del av fastigheten Välamarknaden 3) var ute på samråd 7 november 2022 till 6 februari 2023. I planen föreslås en utbyggnad av Väla Centrum med plats för bland annat detaljhandel, besöks- och upplevelseverksamhet, service, kontor och friskvård. Här kan du ta del av planförslaget.

Se en kort film om förslaget för Väla Centrum

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

Ta del av förslaget till detaljplan

Du kan inte längre lämna synpunkter på förslaget, som var på samråd 7 november 2022 – 6 februari 2023, men du kan fortfarande ta del av samrådsförslaget här:

Öppet hus  och information under samrådsperioden

Stadsbyggnadsförvaltningen bjöd in till öppet hus vid två tillfällen för att ta emot synpunkter och svara på frågor, 30 november 2022 och 21 januari 2023. Det fanns också information om detaljplanen vid restaurangtorget på Väla Centrum, och vid ett tillfälle i december 2022 var planarkitekter på plats vid utställningen för samtal och att svara på frågor.

Planen i korthet

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för utbyggnad och breddad användning av Väla Centrum, samt att pröva omfattning och utformning av detta. Ändamålet som prövas är centrumverksamheter, som förutom detaljhandel ska ha fokus på besöks- och upplevelseverksamhet, service, kontor och friskvård. Planen möjliggör även ett nytt hållplatsläge för kollektivtrafik och ett parkeringshus.

Det här möjliggör planförslaget

Väla Centrum har idag en bruttoarea på 72 000 kvadratmeter. I planförslaget utökas denna med cirka 52 000 kvadratmeter, vilket motsvarar en ökning med cirka 70 procent. Den nya detaljplanen för Väla Centrum möjliggör bland annat för:

  • en till- och påbyggnad på Väla Centrum i form av ett rörelsestråk, kallat Ringen, som går runt den befintliga byggnaden. Ringen begränsas till en totalhöjd på 16 meter, vilket är 4 meter högre än dagens byggnadshöjd för att möjliggöra för olika typer av upplevelseverksamheter, däribland ett förslag på en skidtunnel ovanpå Ringens tak.
  • en utbyggnad öster om den befintliga byggnaden mot IKEA, kallad Hubben. Hubben ges en totalhöjd på 35 meter.
  • ett parkeringshus med en totalhöjd på 12 meter och en byggnadsarea om 4 400 kvadratmeter i planområdets nordvästra del.
  • ett nytt hållplatsläge för kollektivtrafik i direkt anslutning till Hubben, mellan Ikea och Väla Centrum.

Rörelsestråket Ringen utgör cirka 13 800 kvadratmeter, skidtunneln cirka 6 550 kvadratmeter och Hubben cirka 31 600 kvadratmeter i bruttoarea.

Planförslagets tillkommande volymer och befintlig bebyggelse

I illustrationen nedan ser du indelningen av planförslagets tillkommande volymer samt befintlig bebyggelse. Planområdet är markerat med ett rött streck. Väla Centrum (ljusblå) omgärdas av Ringen (orange), som är överbyggd av en skidtunnel (mörkblå). Direkt till öster ligger Hubben (röd), på ytan mellan Väla Centrum och Ikea. Utanför planområdet i öster är Ikeas byggnad (beige). Nordväst om Väla Centrum möjliggörs för ett parkeringshus (lila) och i norr redovisas befintlig handelsbyggnad (ljusgul).

Illustration och indelning av planförslagets tillkommande volymer samt befintlig bebyggelse. Planområdet är markerat med ett rött streck. Väla Centrum (ljusblå) omgärdas av Ringen (orange), som är överbyggd av en skidtunnel (mörkblå). Direkt till öster ligger Hubben (röd), på ytan mellan Väla Centrum och Ikea. Utanför planområdet i öster är Ikeas byggnad (beige). Nordväst om Väla Centrum möjliggörs för ett parkeringshus (lila) och i norr redovisas befintlig handelsbyggnad (ljusgul).

Konsekvenser av planen

  • Väla Centrums bruttoarea utökas med cirka 70 procent.
  • Delar av tillbyggnaderna tillåts vara högre än den befintliga bebyggelsen i närområdet.
  • Det har tagits fram en handelskonsekvensutredning för att undersöka konsekvenser av fastighetsägarens vision för området, Vision Väla, för handeln i stadskärnan, Helsingborgs stad och Familjen Helsingborg. Utredningen kommer fram till att Helsingborgs stadskärna påverkas både positivt och negativt. Enligt utredningen kommer butiker och restauranger i stadskärnan att påverkas negativt under några månader till några år, men att marknadstillväxt på sikt ska kompensera detta både i stadskärnan och Familjen Helsingborg. Breddningen av Välas verksamhet kan bidra till ett ökat antal gästnätter i stadskärnan.
  • I en förnyad bedömning av konsekvensutredningen lyfts risken för underskattning av möjliga negativa konsekvenser för Helsingborgs stadskärna och Familjen Helsingborg.
  • Biltrafiken till och från Väla bedöms öka med 13–17 procent. Vissa kapacitetsproblem kan uppstå i korsningar kring Väla, vilket kan komma att leda till fysiska åtgärder i framtiden. Ambitionen är att hålla ökningen av biltrafiken nere genom förbättrade kollektivtrafikförbindelser och så kallade mobility management-åtgärder.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.