Gemensamma villkor

Gemensamma villkor för stöd till det fria kulturlivet. Gäller för ansökan av projekt- och verksamhetsstöd från kulturnämnden.

 • Helsingborgs stad har övergripande villkor för stöd till föreningslivet, enligt beslut i kommunfullmäktige den 13 november 2019, § 164, KS dnr 405/2019. Kulturnämndens regelverk utgår från dessa och utgår från dessa i tillämpliga delar även för sökanden som inte är föreningar.
 • Arrangören har fullt ansvar för att lokalen är godkänd för publik verksamhet. I bedömningen av rätten till kulturstöd beaktas lokalens lämplighet för kulturarrangemang.
 • Arrangemang som beviljas stöd ska som huvudregel genomföras inom Helsingborgs kommungränser. Stöd kan beviljas till arrangemang som genomförs i samverkan med andra kommuner.
 • Huvuddelen av kulturstödet ska avse kulturaktiviteter som är tillgängliga för allmänheten och som kan leda till direkta möten mellan publiken och konsten/utövarna.
 • Vid bedömning av ansökan som avser professionell kulturverksamhet läggs särskild vikt vid den konstnärliga kvaliteten och den sökandes kompetens att planera och genomföra.
 • Organisationer som får verksamhetsstöd ska ha utsedd revisor.
 • Arrangemang och verksamhet som beviljats stöd ska i sina kommunikationsinsatser ange att arrangemanget/verksamheten sker med stöd från kulturnämnden i Helsingborgs stad.
 • Kulturnämnden har rätt att utföra revision av de verksamheter som mottar kommunalt stöd. Om kulturnämnden behöver särskilda uppgifter och verifikationer som stöd för sin granskning ska dessa omgående överlämnas till handläggare.
 • Aktörer som beviljas stöd ska vara fria från förfallna skulder hos Skatteverket och hos Kronofogdemyndigheten. Aktören får inte vara försatt i konkurs eller vara föremål för insolvens- eller likvidationsförfaranden. Den som söker kulturstöd kan komma att kontrolleras via Skatteverket, Kronofogden och andra myndigheter.

Aktiviteter och aktörer som inte kan få stöd är:

 • Verksamheter som har en offentlig huvudman.
 • Organisationer och verksamheter som har religiösa eller partipolitiska syften.
 • Organisationer och verksamheter som bedöms kunna bära sitt projekt ekonomiskt utan offentligt kulturstöd
 • Verksamhet inom utbildningsprogram eller forskning.
 • Intern verksamhet såsom medlemsarrangemang.
 • Professionell filmproduktion, produktion av litteratur, tidningar, tidskrifter och media, om dessa inte är av stort lokalt intresse.
 • Insamlingsarrangemang eller arrangemang som syftar till välgörenhet.
 • Byggnadsunderhåll eller tekniska installationer.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?