Hyresstöd till ateljéföreningar

Kulturnämnden lämnar hyresstöd till ateljéföreningar för professionella konstnärer bosatta i Helsingborg. Syftet med stödet är att förbättra villkoren för yrkesverksamma konstnärer och på så sätt bidra till att utveckla stadens professionella kulturliv i enlighet med Kulturprogram 2021-2024.

Villkor för hyresstöd till ateljéföreningar

  • En ateljéförening är en konstnärsdriven förening med syfte att erbjuda arbetslokaler för yrkesverksamma konstnärer i Helsingborgs kommun. Med professionell konstnär avses att konstnären uppfyller konstnärernas riksorganisations invalskriterier eller motsvarande i fråga om konstnärlig högskoleutbildning eller dokumenterad yrkeserfarenhet.
  • Om du inte redan är medlem i en ateljéförening kan du starta en ny förening tillsammans med andra konstnärer eller söka medlemskap i en ateljéförening som redan finns. Föreningen ska bestå av minst sex aktiva medlemmar.
  • Ateljéförening som är nybildad eller som inte tidigare tagit emot hyresstöd från kulturnämnden behöver registrera sig via e-tjänst på helsingborg.se. Till registreringen ska stadgar, årsmötesprotokoll samt registreringsbevis hos Skatteverket bifogas.
  • Hyresstöd till ateljéföreningar söks och beviljas per kalenderår. Ansökan för nästkommande hyresår ska vara kulturnämnden tillhanda senast den 15 september året före det år för vilket hyresstöd söks.

Ansökan och redovisning

Ansökan görs via e-tjänst. Till ansökan ska bifogas hyreskontrakt i föreningens namn. Kulturförvaltningen ska omgående meddelas vid förändringar som kan påverka hyresstödet.

Redovisning av hyresstöd för föregående år ska inkomma till kulturnämnden senast 15 maj. Redovisning sker via e-tjänst. Redovisning av stöd sökte före 31 december 2021 via gamla e-tjänsten. Till redovisningen ska bifogas årsmötesprotokoll, årsredovisning, revisionsberättelse samt verksamhetsberättelse.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?