Verksamhetsstöd

Kulturföreningar som driver verksamhet som riktar sig till stadens medborgare och som arrangerar ett flertal offentliga kulturprogram per år kan söka verksamhetsstöd. Det går också bra att söka pengar till hyresstöd.

De grundläggande kraven för att söka kulturnämndens stöd finns samlade på en egen sida.

  • Organisationen ska vara en registrerad juridisk person. Huvudsakligen avser stödet ideell verksamhet i form av föreningar, ekonomiska föreningar och stiftelser. I särskilda fall kan även andra organisationsformer komma på fråga, men först efter en individuell bedömning av verksamhetens inriktning och syfte.
  • Organisationen ska vara etablerad med en stabil och dokumenterad verksamhet.
  • För nystartade organisationer som har för avsikt att genomföra flera aktiviteter under ett år kan verksamhetsstöd beviljas under en prövoperiod. Utöver här nämnda kriterier ska organisationen då inkomma med en verksamhetsplan.
  • Organisationen ska driva kulturverksamhet som riktar sig till en publik och arrangerar ett flertal offentliga kulturprogram under ett år.
  • Organisationen ska ha en tydlig förankring i Helsingborgs stad genom sin verksamhet och genom personer i ansvarig ställning.
  • Organisationen som ansöker om verksamhetsstöd ska ha ett öppet och demokratiskt arbetssätt.
  • Mottagare av verksamhetsstöd ska delta i av kulturförvaltningen arrangerade dialogmöten en gång per år.
  • Föreningar som hyr lokaler till föreningens ändamål kan även söka för enbart hyresstöd. Nybildade föreningar kan söka hyresstöd under en prövoperiod med regelbunden uppföljning.

Ansökan

Verksamhetsstöd söks och beviljas per kalenderår. Ansökan för nästkommande verksamhetsår ska vara inne senast den 15 september. Ansökan sker via e-tjänst på stadens webbplats, men kan därefter kompletteras i samråd med kulturförvaltningens handläggare. Beslut om verksamhetsstöd för nästkommande år lämnas senast 1 november. Utbetalning sker i december. Du ansöker via e-tjänsten Verksamhetsstöd för kulturorganisationer, ansökan.

Exempel: En förening vill söka verksamhetsstöd för 2019. Ansökan ska då vara inkommen senast den 15 september 2018. Besked om verksamhetsstöd lämnas senast 1 november 2018. Redovisning av stödet ska vara inkommen till kulturnämnden senast den 15 maj 2020.

Vid bedömningen av ansökan läggs särskild vikt vid den konstnärliga kvalitén. Ansökan handläggs i samråd med en referensgrupp bestående av sakkunniga från kulturförvaltningens verksamheter.

Redovisning

Redovisning för föregående år ska inkomma i samband med ansökan för nästa verksamhetsår, eller annars vara inkommen till kulturnämnden senast den 15 maj året efter verksamhetsåret. Du redovisar via e-tjänsten Verksamhetsstöd för kulturorganisationer, redovisning.