Verksamhetsstöd

Kulturföreningar och kulturarvsaktörer som driver verksamhet som riktar sig till stadens medborgare och som arrangerar ett flertal offentliga kulturprogram per år kan söka verksamhetsstöd.

Verksamhetsstöd är ett årsbaserat stöd som kan ges till organisationer med kontinuerlig kulturverksamhet som riktar sig till en publik.

Villkor

 • Organisationen ska vara en registrerad juridisk person
 • Organisationen ska ha ett bank- eller plusgiro
 • Organisationen ska vara etablerad med en planerad och dokumenterad verksamhet.
 • Organisationen ska driva kulturverksamhet som riktar sig till en publik och arrangerar ett flertal offentliga kulturarrangemang under ett år.  För kulturarvsaktörer gäller att organisationen ska bedriva en öppen kulturarvsverksamhet som möjliggör aktivt deltagande och/eller driver kulturarvsverksamhet som riktar sig till en publik.
 • Organisationen ska ha en tydlig förankring i Helsingborg genom sin verksamhet.
 • Mottagare av verksamhetsstöd ska delta i av kulturförvaltningen arrangerade dialogmöten och kulturträffar.
 • Kulturarvsaktörer ska ha en skriftlig policy för samlingar och föremålshantering.
 • Kulturarvsaktörer ska vara införstådda med och sträva efter att arbeta efter ICOM:s yrkesetiska regler. ICOM, International Council of Museums, en internationell organisation för museer och yrkesverksamma inom museiområdet.
 • Museer och arkiv som får verksamhetsstöd ska ha fri entré för barn och unga upp till 18 år.

De gemensamma villkoren för att söka kulturnämndens stöd finns samlade på en egen sida.

Vad händer med din ansökan och hur sker bedömningen av verksamhetsstöd. Läs mer om handläggning och bedömning.

Ansökan och redovisning

Verksamhetsstöd söks och beviljas per kalenderår. Ansökan för nästkommande verksamhetsår ska vara kulturnämnden tillhanda senast den 15 september året före det år för vilket verksamhetsstöd söks.

Ansökan görs via e-tjänst på helsingborg.se och signeras med e-legitimation av behörig företrädare. Till ansökan ska en verksamhetsplan bifogas, som visar vilket innehåll man söker för, samt budget. Du ansöker via Helsingborgs stads boknings- och bidragssystem.

Beslut om stöd meddelas den sökande senast den 30 november samma år som ansökan skickats in. Beviljat stöd betalas ut i januari följande år.

Redovisning för föregående år ska inkomma till kulturnämnden senast den 15 maj året efter verksamhetsåret. Du redovisar via Helsingborgs stads boknings- och bidragssystem. Redovisning av stöd sökte före 31 december 2021 via gamla e-tjänsten.

Till redovisningen ska bifogas:

 • Stadgar, bolagsordning eller motsvarande
 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse
 • Årsredovisning
 • Revisionsberättelse

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?