Stöd till studieförbunden

Helsingborgs stads stöd till studieförbunden syftar till att ge studieförbund verksamma i Helsingborg möjlighet att under demokratiska former bedriva och främja folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet i Helsingborg.

Helsingborgs stads kulturnämnd fastställer varje år ett totalbelopp som bidrag till studieförbunden i samband med beslut om internbudget.

Helsingborgs stads kulturnämnd kan lämna stöd till studieförbunden dels som grundstöd och dels som projektstöd. Kulturnämnden beslutar varje år om hur stor andel av anslaget som ska utgå som grundstöd respektive vara sökbart som projektstöd. Syftet med Helsingborgs stads stöd till studieförbund verksamma i staden är att:

  • Främja en verksamhet som gör det möjligt för människor att påverka sin livssituation och som skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen.
  • Stärka och utveckla demokratin.
  • Bredda kulturintresset i samhället, öka delaktigheten i kulturlivet samt främja kulturupplevelser och eget skapande.

Studieförbund som mottar stöd ska delta i av kulturförvaltningen arrangerat årligt samråd. Vid samrådet deltar kulturnämndens presidium, representanter från studieförbund verksamma i Helsingborg samt tjänstepersoner från kulturförvaltningen.

Ansök här

Villkor

  • Kommunalt stöd kan sökas av de studieförbund som är verksamma i Helsingborg och vars centrala organisation får statsbidrag från Folkbildningsrådet.
  • Studieförbundet ska ha en tydlig lokal förankring.
  • Stödet utgår endast till icke-kommersiell verksamhet och ska skilja sig till form och arbetssätt från offentligt skolväsende och högskola.

Uppföljning och utvärdering

Studieförbundens för Helsingborg lokala verksamhet utvärderas mot planerad, genomförd, redovisad verksamhet samt mot Helsingborgs kulturnämnds mål och syfte med stödet.

Kvaliteten i studieförbundets lokala verksamhet bedöms utifrån studieförbundets verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse, ekonomiska redovisning samt nationell statistik. Av dokumenten ska det tydligt framgå hur verksamheten bedrivs i Helsingborg samt hur den bidrar till att uppfylla Kulturprogrammets mål och intentioner.

Grundstöd

Grundstödet fördelas i form av ett organisationsbidrag och ett verksamhetsbidrag. Beräkningen av bidraget baseras på redovisad statistik till folkbildningsrådet.

Organisationsbidrag är ett bidrag för allmänna administrativa omkostnader som möjliggör för studieförbundet att kunna verka lokalt med närvaro och organisation. Studieförbund ska ha minst 2000 studiecirkeltimmar och minst 100 unika deltagare för att ta del av organisationsbidrag. Totalt avsätts 10 % av det kommunala bidraget till organisationsbidrag.

Verksamhetsbidragen är uppdelade på tre former: studiecirkel, kulturprogram och annan folkbildning. Verksamhetsbidragen fördelas enligt följande av det totala kommunal bidraget:

  • Studiecirkel 50 %
  • Kulturprogram 15 %
  • Annan folkbildning 5 %

Verksamhetsbidraget för studiecirklar beräknas på inlämnad statistik som baseras på de tre föregående åren. Hälften av bidraget baseras på antalet studietimmar och andra hälften på antalet unika individer. Hälften baserat på slutbaserad verksamhet för föregående år (till exempel 2019) och hälften baserat på ett genomsnitt av slutrapporterat verksamhet de ytterligare två föregående åren (till exempel 2017-2018).

Verksamhetsbidraget för kulturprogram beräknas utifrån fördelningen av antalet kulturprogram de tre senaste åren. Hälften baserat på slutbaserad verksamhet för föregående år (till exempel 2019) och hälften baserat på ett genomsnitt av slutrapporterat verksamhet de ytterligare två föregående åren (till exempel 2017-2018).

Verksamhetsbidrag annan folkbildningsverksamhet beräknas på verksamhet de tre senaste åren. Hälften av bidraget baserats på antalet studietimmar och hälften baseras på antalet unika individer. Hälften baserat på slutbaserad verksamhet för föregående år (till exempel 2019) och hälften baserat på ett genomsnitt av slutrapporterat verksamhet de ytterligare två föregående åren (till exempel 2017-2018).

Ansökan

Ansökan om grundstöd görs va Helsingborgs stads boknings- och bidragssystem senast den 30 januari samma år vilket ansökan avses. Ansökan signeras med e-legitimation av behörig företrädare. Till ansökan ska en verksamhetsplan bifogas samt budget. Beslut om tilldelning av stöd meddelas den sökande i juni samma år.

Utbetalningar

Utbetalningar av grundstöd sker senast den 30 juni.

Redovisning

Redovisning av genomförd verksamhet görs via Helsingborgs stads boknings- och bidragssystem senast den 15 maj året efter verksamhetsåret. Till redovisningen ska verksamhetsberättelse bifogas för den del av verksamheten som bedrivs i Helsingborg. Kulturnämnden har rätt att utföra revision av studieförbund som mottar kommunalt stöd. Om kulturnämnden behöver särskilda uppgifter och verifikationer ska dessa omgående överlämnas till handläggare. Stöd som betalats ut utifrån felaktiga uppgifter kan komma att återkrävas.

Projektstöd till studieförbund

Kulturnämnden lämnar bidrag till projekt. Syftet med projektstödet är ge studieförbunden ett förstärkt stöd för områden som är prioriterade i Helsingborgs stads Kulturprogram.

Villkor

Projektstödet utgår till verksamhet utifrån områden som är prioriterade i Helsingborgs stads Kulturprogram. Kulturnämnden fastställer inriktning för det projektstödet för 2 år i taget, gällande från 2021-01-01.

Ansökan och redovisning

Det projektstödet kan sökas under 2 perioder varje år 1 mars och 1 oktober. Handläggningstiden är normalt 4 veckor. Ansökan och redovisning görs via e-tjänst på helsingborg.se. Redovisning ska vara kulturnämnden tillhanda senast två månader efter projekttidens utgång.

Definitioner gällande för stöd till studieförbund hittar du i Regelverk för kulturnämndens stöd, avsnitt 3.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.