Studieförbund

Helsingborgs stads stöd till studieförbunden syftar till att ge studieförbund verksamma i Helsingborgs stad möjlighet att under demokratiska former bedriva och främja folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet i Helsingborg.

En stor del av studieförbundens verksamhet sker i samarbete med föreningslivet. De flesta studieförbund har ett omfattande samarbete med lokala föreningar i sina medlemsorganisationer, men även med fristående föreningar och nätverk. Studieförbunden kan bidra med föreningskunskap och hjälpa kulturgrupper att synas och nå ut, och medverkar till att skapa ett rikt kulturutbud i staden.

Helsingborgs stads kulturnämnd lämnar stöd till studieförbunden som grundbidrag och som särskilt bidrag. Kulturnämnden beslutar varje år om hur stor andel av anslaget ska utgå som grundbidrag respektive särskilt bidrag. Syftet med Helsingborgs stads stöd till studieförbund verksamma i staden är att:

 • främja en verksamhet som gör det möjligt för människor att påverka sin livssituation och som skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen,
 • stärka och utveckla demokratin och
 • bredda kulturintresset i samhället, öka delaktigheten i kulturlivet samt främja kulturupplevelser och eget skapande.

Studieförbundens kommunala verksamhet följs upp och utvärderas vid ett årligt samråd i oktober. Vid detta samråd deltar kulturnämndens presidium, representanter från studieförbund verksamma i Helsingborg samt tjänstepersoner från kulturförvaltningen.

Kriterier

 • Kommunalt stöd kan sökas av de studieförbund som är verksamma i Helsingborgs stad och vars centrala organisation får statsbidrag från Folkbildningsrådet.
 • Studieförbundet ska ha en tydlig lokal förankring och medverka vid årligt samråd.
 • Verksamhet som utgår från ett i staden bemannat kontor prioriteras.
 • Anslaget utgår endast till icke-kommersiell verksamhet och ska skilja sig till form och arbetssätt från den utbildning som lyder under skollagen och högskolelagen.

Uppföljning och utvärdering

Studieförbundens kommunala verksamhet utvärderas mot planerad, genomförd, redovisad och utvärderad verksamhet samt mot Helsingborgs kulturnämnds mål och syfte med bidraget.

Kvalitén i studieförbundets lokala verksamhet bedöms utifrån studieförbundets verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning och utvärderingar. Av dokumenten ska det tydligt framgå hur verksamheten bedrivs i Helsingborgs stad.

Verksamhetsplanen ska tydligt utvisa mål och vilka effekter som man vill uppnå.

Verksamhetsberättelsen ska visa måluppfyllelse i förhållande till verksamhetsplanen, innehålla beskrivning av genomförd uppföljning och utvärdering samt en värdering av effekter och en beskrivning av hur man arbetar med att säkerställa och utveckla kvaliteten i verksamheten.

Kulturnämnden har rätt att utföra revision av de studieförbund som mottar kommunalt stöd. Studieförbunden ska på begäran kunna lämna de uppgifter och verifikationer som staden kan behöva för sin granskning.

Grundbidrag till studieförbund

Grundbidraget fördelas mellan studieförbunden i förhållande till respektive förbunds andel av de tre senaste årens kommunala bidrag. Vid påtaglig och varaktig minskning eller vid påtaglig ökning av ett studieförbunds verksamhet har kulturnämnden rätt att justera fördelningen av grundbidraget.

Kriterier

Bidragsansökan handläggs under förutsättning att respektive studieförbund

 • lämnar en verksamhetsplan med mål och riktlinjer för den verksamhet som förbundet avser bedriva i Helsingborg det kommande året
 • har utarbetat en plan för utvärdering och uppföljning
 • upprättar en verksamhetsberättelse

Ansökan

Ansökan om grundbidrag för nästkommande görs via e-tjänst senast den 30 december året före verksamhetsåret. Ansökningar undertecknas med e-legitimation.

Ansök grundbidrag via digital e-tjänst: https://eservice.helsingborg.se/H327

Redovisning

Redovisning av det senaste årets verksamhet görs via e-tjänst senast den 30 april året efter verksamhetsåret. Utbetalning av grundbidraget sker den 1 januari och den 1 juli.

Redovisa via digital e-tjänst: https://eservice.helsingborg.se/H329

Särskilt bidrag till projekt

Kulturnämnden lämnar särskilt bidrag till projekt som syftar till utveckling av nya verksamhetsformer. Projekten kan vara avgränsade till ett verksamhetsår men kan även löpa över årsgränser.

Kriterier

Varje projekt bedöms individuellt men ska finansieras med minst 20 % genom egeninsats, entré eller annan finansiering.

Ytterligare bedömningsgrunder är prioriterade aktiviteter, utan inbördes ordning, vid fördelning av särskilt bidrag:

 • Öppen verksamhet
 • Engagera ungdomar 15-25 år
 • Verksamhet riktad till personer med funktionsnedsättning
 • Utjämning av bildningsklyftor
 • Utveckling och förnyelse av demokratin
 • Samverkan

Ansökan

Det särskilda bidraget kan sökas löpande med registrerad ankomstdag tre månader före projektets inledning. Kulturdirektören beslutar genom kulturnämndens delegerings-bestämmelser om bidragsansökningar. På beviljat särskilt bidrag som överstiger 50 000 kronor kan ett förskott på upp till 50 % utbetalas. Tidplan för utbetalning av resterande del beslutas av kulturförvaltningen.

Redovisning

Projektansvarigt studieförbund ansvarar för att slutredovisning av projektet sker senast två månader efter projekttidens utgång.