Stöd till studieförbunden

Helsingborgs stads stöd till studieförbunden syftar till att ge studieförbund verksamma i Helsingborg möjlighet att under demokratiska former bedriva och främja folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet i Helsingborg.

Helsingborgs stads kulturnämnd kan lämna stöd till studieförbunden som grundstöd och som särskilt projektstöd. Kulturnämnden beslutar varje år om hur stor andel av anslaget ska utgå som grundstöd respektive vara sökbart som särskilt projektstöd. Syftet med Helsingborgs stads stöd till studieförbund verksamma i staden är att:

 • främja en verksamhet som gör det möjligt för människor att påverka sin livssituation och som skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen,
 • stärka och utveckla demokratin, och
 • bredda kulturintresset i samhället, öka delaktigheten i kulturlivet samt främja kulturupplevelser och eget skapande.

Studieförbund som mottar stöd ska delta i av kulturförvaltningen arrangerat årligt samråd. Vid samrådet deltar kulturnämndens presidium, representanter från studieförbund verksamma i Helsingborg samt tjänstepersoner från kulturförvaltningen.

Villkor

 • Kommunalt stöd kan sökas av de studieförbund som är verksamma i Helsingborg och vars centrala organisation får statsbidrag från Folkbildningsrådet.
 • Studieförbundet ska ha en tydlig lokal förankring.
 • Verksamhet som utgår från ett i Helsingborg bemannat kontor prioriteras.
 • Stödet utgår endast till icke-kommersiell verksamhet och ska skilja sig till form och arbetssätt från offentligt skolväsende och högskola.

Uppföljning och utvärdering

Studieförbundens för Helsingborg lokala verksamhet utvärderas mot planerad, genomförd, redovisad verksamhet samt mot Helsingborgs kulturnämnds mål och syfte med stödet.

Kvaliteten i studieförbundets lokala verksamhet bedöms utifrån studieförbundets verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning och utvärderingar. Av dokumenten ska det tydligt framgå hur verksamheten bedrivs i Helsingborg.

Grundstöd

Grundstödet fördelas mellan studieförbunden i förhållande till respektive förbunds andel av de tre senaste årens kommunala stöd. Vid påtaglig och varaktig minskning eller vid påtaglig och varaktig ökning av ett studieförbunds verksamhet har kulturnämnden rätt att justera fördelningen av grundstödet.

Ansökan

Ansökan om grundstöd för nästkommande år görs via e-tjänst på helsingborg.se senast den 15 september året före det år för vilket stöd söks. Ansökan signeras med e-legitimation av behörig företrädare. Till ansökan ska en verksamhetsplan bifogas samt budget. Beslut om tilldelning av stöd meddelas den sökande senast den 30 november samma år.

Utbetalningar

Utbetalningar av grundstöd sker i två omgångar i januari och juli. I januari fattas preliminärt beslut om fördelning i väntan på redovisning av föregående år. Slutligt beslut fattas i juni.

Redovisning

Redovisning av genomförd verksamhet görs via e-tjänst på helsingborg.se senast den 15 maj året efter verksamhetsåret. Till redovisningen ska verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning bifogas.

Särskilt projektstöd till studieförbund

Kulturnämnden lämnar särskilt stöd till projekt som syftar till utveckling av nya verksamhetsformer. Stödet betalas som regel ut i anslutning till att beslut fattats.

Följande aktiviteter prioriteras:

 • Öppen verksamhet
 • Verksamhet som engagerar ungdomar 13-25 år
 • Verksamhet riktad till personer med funktionsnedsättning
 • Verksamhet som är inriktad på att utjämna bildningsklyftor
 • Verksamhet som är inriktad på utveckling och förnyelse av demokratin
 • Verksamhet som sker i samverkan mellan flera studieförbund

Ansökan och redovisning

Det särskilda projektstödet kan sökas löpande med registrerad ankomstdag tre månader före projektets inledning. Ansökan och redovisning görs via e-tjänst på helsingborg.se. Redovisning ska vara kulturnämnden tillhanda senast två månader efter projekttidens utgång.