Ta reda på eller fastställa fastighetsgränser med mera

En fastighetsgräns är en skiljelinje mellan två fastigheter. Det finns olika sätt att ta reda på gränsens sträckning om du inte vet var gränsen till din fastighet går eller om dina gränsmarkeringar försvunnit.

Äldre gränser kan utgöras av stengärden eller diken. Gränsens hörn är oftast markerade på marken med rör, spik eller liknande. Dessa kan med tiden försvinna och oklarheter uppstå. Det finns då olika sätt att ta reda på gränsens sträckning.

Olika sätt att ta reda på fastighetsgränser

Ska du sätta upp ett staket eller anlägga en häck på din fastighet? Är du inte helt säker på var din fastighetsgräns går? Då visar vi gränsens läge med träkäppar eller annan enklare markering. Detta förutsätter att det inte finns tveksamheter om gränsens läge. Det betyder att det inte alltid går att göra en gränsutvisning.

En gränsutvisning är inte juridiskt bindande så om du inte är överens med din granne eller om gränsmärken saknas helt eller delvis kan du istället ansöka om fastighetsbestämning.

Så beställer du en gränsutvisning

Du beställer gränsutvisning genom att fylla i och skicka in blanketten ”Beställning gränsutvisning” (pdf, 33 kB).

Så lång tid tar det

En gränsutvisning tar ungefär en vecka att utföra.

Så mycket kostar en gränsutvisning

Kostnaden för gränsutvisning baseras på nedlagd tid i arbetet, men en gränsutvisning brukar kosta cirka 5 000 kronor. Timpriset är 1 190 kronor inklusive moms (2021). När vi har avslutat uppdraget skickar vi en räkning till dig som du ska betala inom 30 dagar.

Har dina gränsmärken försvunnit eller förstörts vid markarbeten på fastigheten? Då kan du ansöka om särskild gränsutmärkning.

Vi återställer försvunna markeringar och markerar tidigare omarkerade gränspunkter. Det får inte finnas några juridiska tveksamheter om gränsens läge.

Så ansöker du om en särskild gränsutmärkning

En särskild gränsutmärkning är en lantmäteriförrättning. Här får du praktisk information om hur du ansöker om lantmäteriförrättning och vilken typ av blankett eller e-tjänst du ska använda beroende på vad du vill göra:

Så ansöker du om lantmäteriförrättning

Så lång tid tar det

Ett förrättningsärende tar cirka sex månader att utföra.

Så mycket kostar en särskild gränsutmärkning

En särskild gränsutmärkning är en lantmäteriförrättning och kostnaden för en sådan beror bland annat på hur omfattande ärendet är. Ärendet blir enklare att handlägga om du som sakägare ser till att alla handlingar som ansökan, kontrakt och avtal är i ordning. När du får bekräftelse på din ansökan kan du oftast välja att betala ett fast pris eller efter arbetad tid.

Se information om priser för lantmäteriförrättningar.

Vet du och din granne inte var gränsen mellan era fastigheter går? Då kan vi på lantmäterimyndigheten i Helsingborg göra en fastighetsbestämning.

Vi utreder och tolkar utifrån tidigare gränsmarkeringar och handlingar och fattar sedan ett beslut om var gränsen ska gå och markerar denna. Vid en fastighetsbestämning kan vi även klara ut vad ett servitut omfattar eller en fastighets andel i samfällighet.

Är du och din granne överens om var gränsen ska gå? Då kan ni göra en skriftlig överenskommelse. Det förenklar handläggningen och minskar kostnaden jämfört med om ni inte är överens.

Så ansöker du om en fastighetsbestämning

En fastighetsbestämning är en lantmäteriförrättning. Här får du praktisk information om hur du ansöker om lantmäteriförrättning och vilken typ av blankett eller e-tjänst du ska använda beroende på vad du vill göra:

Så ansöker du om lantmäteriförrättning

Så lång tid tar det

Ett förrättningsärende tar cirka sex månader att utföra.

Så mycket kostar en fastighetsbestämning

En fastighetsbestämning är en lantmäteriförrättning och kostnaden för en sådan beror bland annat på hur omfattande ärendet är. Ärendet blir enklare att handlägga om du som sakägare ser till att alla handlingar som ansökan, kontrakt och avtal är i ordning. När du får bekräftelse på din ansökan kan du oftast välja att betala ett fast pris eller efter arbetad tid.

Se information om priser för lantmäteriförrättningar

Många uppgifter som finns hos lantmäteriet kan vi lämna ut med stöd av offentlighetsprincipen. Ibland kan det dock behövas en mer omfattande utredning eller sammanställning av stora mängder information och du kan då ansöka om en fastighetsutredning.

En utredning kan vara att sammanställa listor på fastigheter som berörs av till exempel grävningar eller dikesrensningar.  Det kan också vara att utreda äldre, oregistrerade förhållanden.

Ibland kan det vara så oklart att vi inte kan ta ställning i ett uppdrag. Vissa frågor kan lösas genom att istället söka fastighetsbestämning och vissa frågor måste lösas i allmän domstol.

Så ansöker du om en fastighetsutredning

Du ansöker om en fastighetsutredning genom att fylla i och skicka in blanketten ”Beställning av lantmäteriuppdrag” (pdf, 24 kB).

Så lång tid tar det

En fastighetsutredning tar olika lång tid beroende på hur omfattande den är, från en vecka till några månader.

Så mycket kostar en fastighetsutredning

Kostnaden för en fastighetsutredning baseras på nedlagd tid i arbetet. Timpriset är 1 182,50 kronor inklusive moms (2020). När vi har avslutat uppdraget skickar vi en räkning till dig som du ska betala inom 30 dagar.