Helsingborg i Greater Copenhagen

Arbetet i the Greater Copenhagen Committee (GCC) leds av en politisk styrelse, där Helsingborg representeras av kommunalråd Peter Danielsson (M).

Under styrelsen finns en styrgrupp på kommundirektörsnivå, och en koordinationsgrupp på tjänstemannanivå som bereder ärendena till styrgruppen och styrelsen. Helsingborg deltar i arbetet i båda dessa grupper.

Kontaktperson för det övergripande arbetet i Greater Copenhagen är Renée Mohlkert, Renee.Mohlkert@helsingborg.se, senior rådgivare, stadsledningsförvaltningen.

Verksamheten sker inom ett antal prioriterade områden:

En integrerad och hållbar tillväxtregion

Inom Greater Copenhagen-området arbetar vi för en sammanhängande arbetsmarknad. Samtidigt som företag i delar av området har svårt att tillsätta lediga platser, finns det arbetssökande med rätt kvalifikation i andra delar av Greater Copenhagen. Det ska vara lätt att arbeta och bo på båda sidor sundet.

Helsingborg är representerat i arbetsmarknadsgruppen. Där är vårt fokus en sammanhängande arbetsmarknad samt en utökad närvaro av Öresund Direkt i norra Greater Copenhagen. Öresund Direkt är en informationstjänst som förmedlar offentlig information från myndigheter till medborgare och näringsliv i Öresundsregionen. Inom ramen för arbetsmarknadsgruppen har man tagit fram en ny rapport. Här kan du läsa den nya rapporten: Möjligheterna med stärkt närvaro av informationstjänsten Øresunddirekt i Helsingborg och Helsingør (pdf 12 MB).

Kontakt Helsingborgs stad: Ann Abrahamsson, Ann.Abrahamsson@helsingborg.se, utvecklingsansvarig på arbetsmarknadsförvaltningen.

Infrastruktur och mobilitet

En välfungerande, robust transportinfrastruktur gör det enklare för invånare och företag att röra sig till, från och inom Greater Copenhagen. För att säkra en god mobilitet och kortare restider i Greater Copenhagen är det viktigt att också föra in våra regionala behov i den nationella kontexten. Styrelsen för Greater Copenhagen Committee har enats om en trafikcharter, ett dokument med gemensamma prioriteringar inom infrastruktur (pdf 1 MB).

Helsingborg har särskilt fokus på att stärka den gränsöverskridande infrastrukturen i norra delen av regionen och medverkar aktivt i EU-projektet Ett sammanhängande transportsystem i Greater Copenhagen. Läs mer på Greater Copenhagens webbplats.

Kontakt Helsingborgs stad: Angelica Nilsson, Angelica.Nilsson@helsingborg.se, enhetschef Samhälle och infrastruktur, stadsledningsförvaltningen.

Digital infrastruktur

En god digital infrastruktur utgör en förutsättning för tillväxt och hållbar utveckling och är därför en prioriterad fråga i arbetet i Greater Copenhagen. En digital infrastruktur i världsklass består inte enbart av god mobil- och bredbandstäckning och trådlösa nät, utan handlar om hur vi tillvaratar digitaliseringens möjligheter för invånare, företag och besökare. Läs mer om arbetet med digital infrastruktur i dokumentet Greater Copenhagen Gigabit (pdf 2 MB).

Kontakt Helsingborgs stad: Jukka Heino, Jukka.Heino@helsingborg.se, digitaliseringsstrateg, stadsledningsförvaltningen.

Greater Copenhagen Green

Greater Copenhagen har ett uttalat mål om att skapa hållbar tillväxt.

Vår region kännetecknas av stark kompetens inom områden som förnybar energi, återvinning samt avfalls- och vattenhantering och ligger i framkant inom gröna investeringar och innovation.

Greater Copenhagen Green är vår gemensamma politiska plattform för grön politik och vägledande för hela Greater Copenhagen.

Kontakt Helsingborgs stad: Miljödirektör Henrik Frindberg, Henrik.Frindberg@helsingborg.se, miljöförvaltningen.

Gemensam marknadsföring av Greater Copenhagen

Varumärket Greater Copenhagen används vid internationell marknadsföring av de kommuner och regioner som deltar i samarbetet. Syftet med varumärkesarbetet är att bidra till ökad tillväxt och sysselsättning i regionen. Detta gör vi genom att stärka regionens förmåga att attrahera internationella investerare, företag, studerande, besökare och boende.

Ansvarig i Sverige är Business Region Skåne. På den danska sidan ansvarar Copenhagen Capacity för arbetet.

Helsingborg har en representant i kommunikationschefsgruppen. Gruppen definierar kommunikationsåtgärder som förankrar varumärket i medlemsorganisationerna, följer varumärkesansvariges arbete och kvalificerar nya internationella marknadsföringsinitiativ.

Kontakt Helsingborgs stad: Kommunikationsdirektör Dick Fredholm, Dick.Fredholm@helsingborg.se, stadsledningsförvaltningen.

Här kan du läsa mer om hur vi använder varumärket Greater Copenhagen i Helsingborgs stad.

Benchmarking mot omvärlden

Inom Greater Copenhagen arbetar vi med indikatorer och statistik för uppföljning av samarbetet och för att kunna jämföra oss med andra regioner i omvärlden.  Det ska vara enkelt att se hur Greater Copenhagen klarar sig i samspelet med näraliggande storstadsregioner så som Stockholm, Oslo, Berlin och Hamburg.

Helsingborg har ett särskilt fokus på tillväxt och sysselsättning i regionen.

Kontakt Helsingborgs stad: Samhällsanalytiker Henrik Persson, henrik.persson@helsingborg.se, stadsledningsförvaltningen.

Attrahera investerare, turister, företag och talanger

Greater Copenhagen arbetar med att attrahera investerare, turister, företag och talanger, bland annat genom internationell marknadsföring.

Styrelsen i Greater Copenhagen Committee har beslutat om ett gemensamt ambitionsdokument för besöksnäringen för hela Greater Copenhagen-regionen. I den klargörs hur vi samarbetar gränsöverskridande för att få fler turister som stannar längre och besöker fler delar av Greater Copenhagen- regionen. På skånsk sida är Tourism in Skåne ansvarig operatör, på dansk sida är det Wonderful Copenhagen.

Kontakt Helsingborgs stad: Näringslivsdirektör Annette Melander Berg, Annette.MelanderBerg@helsingborg.se, avdelningen för näringsliv och destination, stadsledningsförvaltningen.