Helsingborg i Greater Copenhagen

Arbetet i the Greater Copenhagen Committee (GCC) leds av en politisk styrelse, där Helsingborg representeras av kommunalråd Peter Danielsson (M).

Under styrelsen finns en styrgrupp på kommundirektörsnivå, och en koordinationsgrupp på tjänstemannanivå som bereder ärendena till styrgruppen och styrelsen. Helsingborg deltar i arbetet i båda dessa grupper.

Kontaktperson för det övergripande arbetet i Greater Copenhagen är utvecklingsdirektör Mikael Kipowski, Mikael.Kipowski@helsingborg.se, stadsledningsförvaltningen.

Verksamheten sker inom ett antal prioriterade områden:

En integrerad och hållbar tillväxtregion

Greater Copenhagen ska vara en sammanhängande arbetsmarknad som kan locka till sig och behålla rätt kompetens. Här ska det vara enkelt för arbetstagare att ta ett jobb på andra sidan sundet, på samma sätt som det är enkelt för arbetsgivare och företag att få tillgång till välutbildad arbetskraft och rätt kompetens.

Arbetet har konkretiserats i ett arbetsmarknadscharter, ett dokument med gemensamma prioriteringar, som tagits fram i samarbete med arbetsmarknadens parter. Här kan du läsa Greater Copenhagens arbetsmarknadscharter (pdf 2 MB).

För Helsingborg är utvecklingen i den norra delen av Öresund viktig. Vi har verkat för en utökad närvaro av Öresund Direkt i norra Greater Copenhagen, där numera en popup-filial har öppet första dagen i månaden. Läs mer om popup-filialen på newsoresund.se. Öresund Direkt är en informationstjänst som förmedlar offentlig information från myndigheter till medborgare och näringsliv i Öresundsregionen.

Kontakt Helsingborgs stad: Arbetsmarknadsdirektör Maria Norrby, maria.norrby@helsingborg.se,  arbetsmarknadsförvaltningen.

Infrastruktur och mobilitet

En välfungerande, robust transportinfrastruktur gör det enklare för invånare och företag att röra sig till, från och inom Greater Copenhagen. För att säkra en god mobilitet och kortare restider i Greater Copenhagen är det viktigt att också föra in våra regionala behov i den nationella kontexten. Styrelsen för Greater Copenhagen Committee har enats om en trafikcharter, ett dokument med gemensamma prioriteringar inom infrastruktur (pdf 1 MB).

Helsingborg har särskilt fokus på att stärka den gränsöverskridande infrastrukturen i norra delen av regionen och medverkar aktivt i EU-projektet Ett sammanhängande transportsystem i Greater Copenhagen. Läs mer på Greater Copenhagens webbplats.

Kontakt Helsingborgs stad: Angelica Nilsson, Angelica.Nilsson@helsingborg.se, enhetschef Samhälle och infrastruktur, stadsledningsförvaltningen.

Digital utveckling

Greater Copenhagen ligger i framkant när det gäller smart, digital tillväxt. Vi ska vara världsledande på att utnyttja digitala möjligheter för att skapa hållbar tillväxt och livskvalitet. Vi vill skapa ramar för digitalisering, data och intelligenta lösningar som skapar de bästa förutsättningar för företag och medborgare.

Kontakt Helsingborgs stad: Martin Güll, Martin.Gull@Helsingborg.se,

digitaliseringsdirektör, stadsledningsförvaltningen.

Greater Copenhagen Green

Greater Copenhagen har ett uttalat mål om att skapa hållbar tillväxt.

Vår region kännetecknas av stark kompetens inom områden som förnybar energi, återvinning samt avfalls- och vattenhantering och ligger i framkant inom gröna investeringar och innovation.

Greater Copenhagen Green är vår gemensamma politiska plattform för grön politik och vägledande för hela Greater Copenhagen.

Kontakt Helsingborgs stad: Miljödirektör Henrik Frindberg, Henrik.Frindberg@helsingborg.se, miljöförvaltningen.

Varumärket Greater Copenhagen

En viktig del i arbetet med Greater Copenhagen är kommunikation och berättelsen om vår metropolregion. Detta arbete tar sin utgångspunkt i vår gemensamma vision och är vägledande för hur vi arbetar med marknadsföring och påverkansfrågor.

Varumärket Greater Copenhagen används vid internationell marknadsföring av de kommuner och regioner som deltar i samarbetet. Syftet med varumärkesarbetet är att bidra till ökad tillväxt och sysselsättning i regionen. Detta gör vi genom att stärka regionens förmåga att attrahera internationella investerare, företag, studerande, besökare och boende.

Ansvarig i Sverige är Business Region Skåne. På den danska sidan ansvarar Copenhagen Capacity för arbetet.

Helsingborg har en representant i kommunikationsgruppen. Gruppen definierar kommunikationsåtgärder som förankrar varumärket i medlemsorganisationerna, följer varumärkesansvariges arbete och kvalificerar nya internationella marknadsföringsinitiativ.

Kontakt Helsingborgs stad: Kommunikationsdirektör Dick Fredholm, Dick.Fredholm@helsingborg.se, stadsledningsförvaltningen.

Här kan du läsa mer om hur vi använder varumärket Greater Copenhagen i Helsingborgs stad.

Internationell marknadsföring

Greater Copenhagen arbetar med internationell marknadsföring för att attrahera investerare, turister, företag och talanger till vår region. Den internationella konkurrensen idag är hård och vår storlek är avgörande för vår konkurrenskraft. Därför är vårt samarbete tvärs över sundet viktigt.

Kontakt Helsingborgs stad: Näringslivsdirektör Annette Melander Berg, Annette.MelanderBerg@helsingborg.se, avdelningen för näringsliv och destination, stadsledningsförvaltningen.

Benchmarking mot omvärlden

Inom Greater Copenhagen arbetar vi med indikatorer och statistik för uppföljning av samarbetet och för att kunna jämföra oss med andra regioner i omvärlden.  Det ska vara enkelt att se hur Greater Copenhagen klarar sig i samspelet med näraliggande storstadsregioner så som Stockholm, Oslo, Berlin och Hamburg. Indikatorerna är speciellt framtagna för vår metropolregion och mäter utvecklingen på tvärs över våra landsgränser. Här kan du läsa mer om utvecklingen i Greater Copenhagen 2019 (pdf 1 MB).

Helsingborg har ett särskilt fokus på tillväxt och sysselsättning i regionen.

Kontakt Helsingborgs stad: Samhällsanalytiker Henrik Persson, henrik.persson@helsingborg.se, stadsledningsförvaltningen.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?