Internationella projekt

Helsingborgs stad har ett pågående samarbete med staden Probolinggo i Indonesien. Man genomför ett treårigt projekt med fokus på stadsplanering och hållbara transporter, i synnerhet cykling, men där man också utbyter erfarenheter i frågor som rör medborgardialog.

I oktober 2017 besöker politiker och tjänstemän  från Helsingborgs stad Probolinggo för att sätta sig in i stadens infrastruktur när det gäller trafiken och vilka planer man har. Resan syftar också till att utbyta idéer angående demokrati och medborgardialog. Projektet finansieras av ICLD, Svenskt internationellt centrum för lokal demokrati. I projektet medverkar politiker från Kommunstyrelsen och tjänstepersoner från stadsbyggnadsförvaltningen, miljöförvaltningen, och stadsledningsförvaltningen.

Kontaktperson: Peter Book, stadsbyggnadsförvaltningen.