Stadens ljus – Belysningsplan för Helsingborg

I Helsingborg finns en belysningsplan för att beskriva hur vi ska arbeta med ljus och mörker för att skapa en levande stad. Syftet med planen är att den ska fungera som underlag när vi gestaltar, planerar och genomför Helsingborgs stads belysningsprojekt.

Stadens ljus – Belysningsplan för Helsingborg (pdf, 11 MB)

I Helsingborg vill vi skapa förutsättningar för en stad som lever dygnet runt. Med hjälp av ljus lyfter vi fram och tillgängliggör våra stadsrum och målpunkter. Vi ökar tryggheten och underlättar för orienteringen när det är mörkt. Vi behöver samtidigt vara varsamma med ljuset för att skapa goda förutsättningar för att möta vår framtid hållbart. Vi behöver använda våra resurser med omsorg, hushålla med energi och skapa förutsättningar för biologisk mångfald.

Ett underlag vid gestaltning, planering och genomförande

Målet med belysningsplanen är att beskriva hur Helsingborgs stad ska arbeta med ljus och mörker för att skapa en levande stad. Belysningsplanen har tagits fram i syfte att fungera som underlag vid gestaltning, planering och genomförande av stadens belysningsprojekt. Planens grundläggande ställningstaganden ska underlätta processer och utgöra en gemensam plattform för alla inblandade att utgå från.

Här gäller belysningsplanen

Belysningsplanen gäller för allmän plats inom kommunen, kommunalt förvaltad naturmark samt de gator och vägar där kommunen är väghållare. Planen omfattar inte skyltljus, fasadbelysning eller evenemangsbelysning, eftersom de regleras i tillstånd och lov.

Ska utgå från ett helhetsperspektiv

Ljussättningen i Helsingborg ska utgå från stadens identitet, platsens förutsättningar och ett holistiskt förhållningssätt. Med ett holistiskt förhållningssätt menar vi att utgå från ett helhetsperspektiv där olika perspektiv på ljuset ska vägas samman, de viktas olika beroende på förutsättningarna och belysningens syfte. Tillsammans avgör de valet av ljuskälla och hur ljuset ska utformas. De olika perspektiven är trygghet, ekologi, gestaltning, trafik och drift. Planen ger vägledning i hur perspektiven ska viktas och ger underlag till lösningar.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?