Här kan du ta del av granskningsförslaget till detaljplan för del av Drottninghög

Detaljplanen för området Drottninghög Västra 2 med flera (Östra Grönkulla) är ute för granskning fram till den 10 november. Här kan du ta del av förslaget till detaljplan, planbeskrivning, plankarta och det preliminära granskningsutlåtandet.

Ta del av förslaget till detaljplan

Planen i korthet

Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning med nya bostäder inom planområdet samt att pröva omfattning och utformning av en sådan bebyggelse. Stor vikt läggs på användbara bostadsgårdar. Planen syftar också till att möjliggöra en utökad byggrätt för den befintliga förskolan. Planen möjliggör även ett parkeringshus samt en dagvattenpark inom planområdet.

Planförslaget möjliggör

  • Cirka 60 % mer bruttoarea för bostäder.
  • Möjlighet till verksamhetslokaler i kvarteren mot Vasatorpsvägen.
  • Parkeringshus med möjlighet till centrumverksamhet.
  • En utökad förskola med plats för minst 120 barn.
  • En dagvattenpark.
  • En allmän gång- och cykelväg genom området.
  • En kvartersgata genom ett befintligt bostadskvarter och en kvartersgata i ett nytt kvarter.
  • En samlingslokal för hyresgäster.

Konsekvenser av planförslaget

Trafik och parkering

Idag finns en stor markparkering mot Vasatorpsvägen. Enligt planförslaget ska parkeringen ersättas av ett p-hus och nya markparkeringar. Planen medför också nya kopplingar för bil inom området.

Bostäder

Planen föreslår en tydlig ökning av antalet bostäder. Dessutom tillkommer andra typer av bostäder, exempelvis radhus. Några befintliga byggnader behöver därför rivas. Planområdet kommer att upplevas som mer stadsmässigt.

Grönytor

Dagens bostadsgårdar föreslås ändras genom att de bli mindre och fler. Detta ska skapa en starkare känsla av tillhörighet. Uppvuxen växtlighet måste till stor del ersättas med ny grönska.

En del av DrottningH

Det här är en del i projektet DrottningH, där vi arbetar med att utveckla och förändra bostadsområdet Drottninghög. Det ska vi göra i 20 år – minst. Läs mer om projektet DrottningH.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?