Tyck till om detaljplan för del av Drottninghög till och med 28 augusti

Tyck till om detaljplan för del av Drottninghög till och med 28 augusti

Detaljplanen för området Drottninghög Västra 2 med flera (Östra Grönkulla) är på samråd mellan 29 juni och 28 augusti. Under tiden kan du ta del av förslaget på olika sätt, bland annat i en 3d-karta. Du kan också lämna dina synpunkter på förslaget.

Vad tycker du?

Under samrådsperioden, 29 juni – 28 augusti, kan du lämna synpunkter på förslaget. Skicka in dina skriftliga synpunkter till stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se eller Stadsbyggnadsnämnden, 251 89 Helsingborg. Skriv diarienummer 37/2018 som rubrik i mejlet/brevet.

Ta del av förslaget till detaljplan

Ta del av detaljplanens handlingar

Se en 3D-karta över området

Kartan visar bland annat de föreslagna byggnaderna i 3D och ger dig möjlighet att se området från olika håll och vinklar. Du kan också se hur skuggorna från byggnaderna blir vid olika tidpunkter på dagen.

Utställning på Idé A Drottninghög 6 juli – 28 augusti

Du kan också ta del av förslaget på Idé A på Drottninghög mellan 6 juli och 28 augusti. På måndagar finns representanter från stadsbyggnadsförvaltningen på plats från klockan 13.00.

Detaljplanen finns även att se på stadsbyggnadsförvaltningen, Järnvägsgatan 22 (vardagar kl 8.00-16.00) under hela samrådsperioden.

Planen i korthet

Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning med nya bostäder inom planområdet samt att pröva omfattning och utformning av en sådan bebyggelse. Planen syftar också till att möjliggöra en utökad byggrätt för den befintliga förskolan inom området. Planen undersöker även möjligheten att uppföra ett parkeringshus samt en dagvattenpark inom området.

Planförslaget möjliggör

  • cirka 600 bostäder inom hela planområdet, ett tillskott på cirka 250 bostäder
  • möjlighet till verksamhetslokaler i kvarteren mot Vasatorpsvägen
  • parkeringshus med möjlighet till centrumverksamhet
  • en utökad förskola med plats för 150 barn
  • en dagvattenpark
  • en allmän gångväg genom området
  • en kvartersgata genom ett befintligt bostadskvarter och en kvartersgata i ett nytt kvarter
  • en samlingslokal för hyresgäster.

Konsekvenser av planförslaget

Trafik och parkering

Idag finns en stor markparkering mot Vasatorpsvägen. Enligt planförslaget ska parkeringen ersättas av ett p-hus och nya markparkeringar. Planen medför också nya kopplingar för bil inom området.

Bostäder

Planen föreslår mer än en fördubbling av antalet bostäder. Dessutom tillkommer andra typer av bostäder, exempelvis radhus. Några existerande byggnader behöver därför rivas.

Grönytor

Dagens bostadsgårdar föreslås ändras genom att bli mindre och fler. Detta ska skapa en starkare känsla av tillhörighet.

En del av DrottningH

Det här är en del i projektet DrottningH, där vi arbetar med att utveckla och förändra bostadsområdet Drottninghög. Det ska vi göra i 20 år – minst. Läs mer om projektet DrottningH.