Naturreservat Borgen

Naturreservatet Borgen ligger i Rååns dalgång och består till stor del av djupa bäckraviner med branta skogsklädda sluttningar. I området har det funnits kolbrytning och lerkärlsfabriker. Länsstyrelsen bildade naturreservatet bland annat för att bibehålla olikåldrad blandlövskog längs ravindalarna och för att bevara resterna av en ålderdomlig industriepok.

Varför ett naturreservat?

Syftet med reservatet är att

  • bevara och gynna de biologiska värden som skapas genom att denna naturtyp med sin regionalt representativa flora och fauna, fritt får utvecklas mot naturskog
  • bibehålla det gamla, fortfarande helt öppna åker- och beteslandskapet inom delar av området genom att fortsätta med betesdrift eller hävd för en glest trädbevuxen hagmark
  • bevara resterna av en ålderdomlig industriepok tillsammans med några av de geologiskt intressanta blottningar som denna verksamhet har skapat
  • göra det möjligt för allmänheten att ta del av reservatets natur- och kulturvärden genom enkla anläggningar och anordningar.

Dokument

Antaget av länsstyrelsen

Länsstyrelsen beslutade att fastställa naturreservatet 18 december 2001.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?