Naturreservat Gantofta

Gantofta naturreservat ligger i Rååns dalgång och kopplar ihop två befintliga naturreservat; Rååns dalgång och Fjärestad-Gantofta. Helsingborgs stad bildade naturreservatet bland annat för att åsträckan har höga värden för biologisk mångfald samt ur ett kulturhistoriskt och geologiskt perspektiv.

Varför ett naturreservat?

Syftet med naturreservatet är att

  • bevara biologisk mångfald
  • vårda, bevara och nyskapa värdefulla naturmiljöer och livsmiljöer för hotade arter
  • tillgodose behoven av områden för friluftslivet.

Dokument:

Antaget av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutade att fastställa naturreservatet 20 december 2017.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?