Naturreservat Gantofta

Gantofta naturreservat ligger i Rååns dalgång och kopplar ihop två befintliga naturreservat och Natura 2000-områden; Rååns dalgång och Fjärestad-Gantofta. Åsträckan har höga värden för biologisk mångfald samt ur ett kulturhistoriskt och geologiskt perspektiv.

Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald samt att vårda, bevara och nyskapa värdefulla naturmiljöer och livsmiljöer för hotade arter. Naturreservatet ska även tillgodose behovet av områden för friluftslivet.

Dokument: