Naturreservat Örby ängar

Örby ängar är en mosaik av slåtterängar och betesmarker, sumpskogar och dammar. Detta är Helsingborgs mest artrika område med över 400 växter, 300 svampar och många fågel- och insektsarter.  Kommunfullmäktige bildade naturreservatet bland annat för att bevara och utveckla ett tätortsnära natur- och rekreationsområde med ett mosaik av värdefulla livsmiljöer för höga natur- och kulturmiljövärden.

Upplev Örby ängar

Under Uppleva och göra finns mer information för dig som vill besöka Örby ängar.

Varför ett naturreservat?

Syftet med reservatet är att

  • bevara och utveckla ett tätortsnära natur- och rekreationsområde med höga natur- och kulturmiljövärden
  • uppnå lokala och nationella miljömål, främst ett rikt växt och djurliv, ett rikt odlingslandskap, hav i balans och levande kust och skärgård samt myllrande våtmarker.

Dokument

Antaget av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutade att fastställa naturreservatet 24 november 2010.