Naturreservat Småryd

Småryds naturreservat är ett skogsområde nordost om Mariastaden och väg 111. Helsingborgs stad bildade naturreservatet bland annat för att bevara värdefulla naturvärden och att göra området tillgängligt för rekreation och friluftsliv.

Upplev Småryd

Under Uppleva och göra finns mer information för dig som vill besöka Småryds naturreservat.

Varför ett naturreservat?

Syftet med reservatet är att

  • bidra till att uppnå lokala och nationella miljömål, främst ”levande skogar”, ”ett rikt odlingslandskap” samt ”ett rikt växt- och djurliv”
  • bevara de värdefulla livsmiljöerna av hedartad bok- och ekskog, örtrik bokskog, örtrik ask-lindskog samt buskrik slåtteräng
  • gynna förekomsten av död ved och gamla grova träd
  • sällsynta arter som aklejruta, smörbollar, gullpudra, gulsippa och nästrot ska ha gynnsamt tillstånd inom området.
  • göra området tillgängligt för rekreation och friluftsliv utan att skada naturvärdena.

Dokument

Antaget av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutade att fastställa naturreservatet 26 oktober 2015.