Aktualisering av översiktsplanen

Helsingborgs översiktsplan är aktuell, vilket innebär att den kan fortsätta gälla som övergripande ledstjärna och verktyg för den långsiktiga utvecklingen av mark och vatten i Helsingborg. Detta har beslutats och utretts genom en rapport.

Översiktsplanen är aktuell

Helsingborgs översiktsplan är aktuell och gäller även framöver som ett av våra viktigaste dokument för fysisk planering. Planerna aktualitetsförklarades i kommunfullmäktige i juni 2018. Förra gången översiktsplanen aktualitetsförklarades var 2014.

Detta ingår i Helsingborgs översiktsplan.

Avsnitt som inte är aktuella

2018 bedömdes översiktsplanen vara aktuell med undantag av följande avsnitt/delar:

 • Regionala noder (sidan 48), Stora utvecklingsområden (sidan 48), Utveckling och komplettering i storskaliga flerbostadshusområden (sidan 50), Stärka regionala noder (sidan 58), Attraktiva infarter och hållbart biltrafiknät (sidan 59), Regionala noder (sidan 62) och Industri, teknisk försörjning och hamnverksamhet (sidan 65) är inte längre aktuella, eftersom de endast gäller inom centralorten där översiktsplanen ersatts av Stadsplan 2017 och FÖP H+.
 • Den södra sträckningen för spårväg genom Pålsjö skog i ÖP 2010, uteslöts genom beslut i KF 2016. Sträckningen genom Pålsjö skog är därmed inte längre aktuellt
 • Arbetet med FÖP H+ genomförs i en annan utbyggnadsordning än vad den fördjupade översiktsplanen föreslår. Avsnittet Successiv utbyggnad (32-33) är därför inte aktuellt.

2014 bedömdes ÖP 2010 som aktuell i allt väsentligt utom följande avsnitt;

 • Framtidsbilden och visionsdelen (sidorna 10-11) har ersatts av visionen för Helsingborg, Helsingborg 2035.
 • I avsnittet Transportutveckling (sidorna 58-61) anges byggstart för Södertunneln till år 2012. Det är inte längre aktuellt. Staden arbetar aktivt för att även andra höghastighetstågsprojekt än Europabanan ska angöra Helsingborg.
 • PM Klimatanpassning har sedan dess antagits av kommunfullmäktige som underlag för stadens fortsatta planering. Ny dimensionerande havsnivåhöjd är +3,5 meter för år 2100 och +4 meter för samhällsviktiga anläggningar enligt samma beslut. Arbete med handlingsåtgärder pågår. Avsnittet Havsnivåhöjning, störningar och risker (sidan 76) är inte aktuellt.
 • ÖP 2010 hanterar vattenfrågor endast på övergripande nivå. Därför pågår separat arbete med en vattenplan.
 • Kapitlen Fortsatt arbete med ÖP 2010 (sidorna 84-85) samt Planeringsportal och karttjänst (sidorna 86-89) är inte aktuella.

Övriga beslut

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2018 även:

 • att arbetet med ändring av översiktsplanen för Pålsjö avbryts
 • att under kommande mandatperiod påbörja ett arbete med en ny kommunövergripande översiktsplan
 • att fortsätta med en rullande översiktsplanering genom ändringar och tillägg till översiktsplanen, andra planeringsunderlag och styrdokument

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.