ÖP 2021 är vår nya översiktsplan

Översiktsplanen är en ledstjärna för kommunens framtida utveckling av mark och vatten. ÖP 2021 är en översiktsplan för hela Helsingborg med fokus på hur vi ska använda mark och vatten på landsbygden och i tätorterna fram till år 2050.

ÖP 2021 är den kommunövergripande översiktsplanen. Utgångspunkten är att vi ska ge möjlighet till hållbar utveckling med sikte på år 2050 då vi räknar med att vara 190 000 invånare i Helsingborg.

Vi ska utveckla staden på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt. I översiktsplanen skapar vi förutsättningar för en fortsatt utveckling och en minskad klimatpåverkan genom smartare infrastruktur, mångfunktionella lösningar och vägledning för hållbar stadsplanering.

I översiktsplanen möjliggör vi plats för bostäder, arbetsplatser, service, hållbart resande och transporter, kultur, grönska och rekreation samt har beredskap för klimatförändringar. Helsingborg ska kunna växa hållbart med fokus på livskvalitet för invånarna.

Förutom den kommunomfattande översiktsplanen har vi även aktuella översiktsplaner som gäller för bland annat centrala Helsingborg samt några av våra tätorter. Här kan du ta del av övriga gällande översiktsplaner.

Antagen av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2021 att anta ÖP 2021 som den kommunövergripande översiktsplanen för Helsingborg. Den 22 december tillkännagavs beslutet på Helsingborgs stads digitala anslagstavla.

Möjlighet att överklaga

Eftersom en översiktsplan inte är juridiskt bindande kan inte själva innehållet i planen överklagas. Beslutet att anta en översiktsplan kan bara överklagas på formella grunder, det vill säga om översiktsplanen inte har tagits fram på ett lagenligt sätt, eller om beslutet har fattats av någon annan instans inom kommunen än kommunfullmäktige.

Ett överklagande ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet att anta översiktsplanen har justerats. När tiden för överklagande har löpt ut utan att någon har överklagat eller när eventuella överklaganden har prövats slutgiltigt och avslagits, vinner planen laga kraft. Det betyder att den inte längre kan överklagas. Mer information om överklagandeprocessen finns på Boverkets webbplats.

Ta del av ÖP 2021

Här kan du ta del av Helsingborgs översiktsplan i digitalt format.

OBS! Tyvärr kan det vara tillfälliga problem med kartorna i den digitala karttjänsten för ÖP 2021. Anledningen är att en säkerhetsbrist har upptäckts i ett underliggande system. Säkerhetsbristen är så allvarlig att Helsingborgs stad har beslutat att de system som är drabbade måste stängas ner tills vidare. Detta är en internationell händelse där väldigt många system är påverkade. Kartorna i den digitala karttjänsten för ÖP 2021 kommer att visas igen så snart säkerhetsbristen är löst.

Översiktsplanen som pdf-dokument

Här kan du ta del av och vid behov skriva ut översiktsplanen som pdf-dokument. Vi har delat upp översiktsplanen i flera dokument för att underlätta din hantering. Innehållet motsvarar den digitala översiktsplanen ovan. Här kan du även läsa det så kallade granskningsutlåtandet där vi har sammanställt och bemött de synpunkter som kom in under granskningen.

Här kan du ta del av ÖP 2021, diariehandlingen, som motsvarar ovanstående delar.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?