Åke och Hans – om social utsatthet

1938 blir de två pojkarna Åke och Hans anmälda till barnavårdsnämnden. Deras historia ger en inblick i hur det moderna samhället började växa fram.

Åke och Hans är tio och elva år gamla. De blir 1938 anmälda till barnavårdsnämnden, idag hade de blivit anmälda till socialnämnden.

Den utredningen som görs av Åke och Hans ger en inblick i hur det moderna samhället som började växa fram under sekelskiftet 1800-1900 bringar ”ordning”.

Materialet kring Åke och Hans utgör ett brottstycke av svensk socialhistoria sett på individnivå.

De handlingar som finns i våra kommunala arkiv visar hur vi valt att hantera det som vi uppfattar som gemensamt angeläget. De är ett uttryck för värderingar och synsätt vid en viss tidsperiod i vårt samhälle. Det kan då vara att hantera pojkar som uppträder på ett sätt som inte ansågs acceptabelt.

För att hantera sådana företeelser byggdes det på statlig, regional och kommunal nivå upp olika typer av institutioner. På lokal nivå inrättades det barnavårdsnämnder med barnavårdsmän. I detta skilde sig inte Sverige från de övriga nordiska länderna.

De här institutionerna efterlämnade handlingar, ett historiskt källmaterial, som gör att vi idag kan gå tillbaka och studera hur samhället reagerade på det Åke och Hans hade gjort.

  • Stadsarkivet kan erbjuda en föreläsning om Åke och Hans.
  • Vi kan också erbjuda ett arbetsmaterial där eleverna får reflektera över de båda pojkarnas situation och de utredningar som barnavårdsnämnden gör.

Vill du boka en föreläsning, kontakta Anna Eriksson på mejladress anna.eriksson3@helsingborg.se.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?