Demokratins framväxt

Arkiven är samhällets sparade minne och demokratins råvarulager.

Sveriges kommuner har sedan 1863 haft en central roll i att sköta det lokalt gemensamt angelägna. Genom den lokala demokratin har med­borgarna i kommunerna haft en möjlighet att direkt eller indirekt utöva inflytande på den lokala verk­samheten, antingen genom val, debatter och opinionsbildning, partiarbete eller som vald företrädare i kommunalfullmäktige, styrelser och nämnder.

Men det har inte alltid varit så att alla medborgare i en kommun haft möjlighet att vara med och ta ansvar för det gemensamt angelägna på det sätt som vi idag känner till det. Före den allmänna och lika rösträttens införande 1918 var det storleken på den skatt man betalade som avgjorde om man hade rösträtt  och hur många röster man fick.

Under 1800-talet och början av 1900-talet sker en social och politisk process för ett ökat inflytande för stadens medborgare över stadens angelägenheter. Detta är en process som är knuten  till de nationella, sociala och politiska förändringar som sker under denna tid.

Stadsarkivet erbjuder en föreläsning om demokratins framväxt där bland annat offentlighetsprincipen tas upp.

Vill du boka en föreläsning, kontakta Anna Eriksson på mejladress anna.eriksson3@helsingborg.se.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?