Så berörde andra världskriget Helsingborg

Även om Sverige inte var indraget i andra världskriget kom helsingborgarnas vardag att på olika sätt påverkas. Vår närhet till Danmark utgjorde en särskild risk.

Gatubilden förändrades av militära installationer så som försvarsbunkrar, skyddsvärn och tankhinder. Soldater patrullerade på gatorna, flyglarm och luftskyddsövningar förekom, männen kallades in till beredskap och skolbarn evakuerades till säkrare orter på landet.

Vidare ransonerades varor som kaffe, socker, kött, smör och bränsle – för detta behövdes olika sorters ransoneringskort. Stadsarkivet har ett antal ransoneringskuponger i original.

Ångfärjestationen med permittenttrafiken är ett välkänt begrepp, eftersom tyska soldater gavs tillåtelse att färdas på svenskt järnvägsnät på väg upp till Norge. Sverige förde en så kallad eftergiftspolitik under andra världskriget och neutraliteten har senare ifrågasatts.

Stadsarkivet har handlingar rörande andra världskriget från exempelvis luftskyddsnämnden, civilförsvarsnämnden och kristidsnämnden. Eleverna kan bland annat få läsa klagomålsbrev som inkom till kristidsnämnden, där synpunkter framhölls på att ransoneringskupongerna inte räckte, samtidigt som striderna rasade ute i Europa.

Stadsarkivet erbjuder en föreläsning om Helsingborg under andra världskriget med efterföljande rundtur i arkivet.

Vill du boka en föreläsning, kontakta Anna Eriksson på mejladress anna.eriksson3@helsingborg.se.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?