Bilda en gemensamhetsanläggning

Du och dina grannar kan ordna effektiva och hållbara lösningar för era fastigheter genom att samverka. Du och dina grannar kan ordna effektiva och hållbara lösningar för era fastigheter genom att samverka genom att till exempel gemensamt använda och sköta anläggningar.

Ni kan gemensamt använda och sköta anläggningar som till exempel:

  • utfartsväg
  • lekplats
  • parkeringsplatser
  • vatten- och avloppsanläggning
  • fiberledning

Vi på lantmäterimyndigheten kan bilda en gemensamhetsanläggning där det bestäms hur anläggningen ska utformas och skötas. Varje fastighet som deltar i gemensamhetsanläggningen tilldelas ett andelstal som bestämmer hur kostnader för ägande och underhåll ska fördelas. Detta skrivs sedan in i fastighetsregistret.

Utrymmet för gemensamhetsanläggningen, till exempel parkeringsplatserna, kan ligga både på en fastighet som deltar och inte deltar i anläggningen.

Förenklingsregel för att ändra ett fåtal andelstal

Om ni vill ändra ett fåtal andelstal i föreningen finns det en förenklingsregel i anläggningslagen (43 §). Den gör att ni inte behöver ompröva gemensamhetsanläggningen genom en ny förrättning.

Om ni har en samfällighetsförening, så kan föreningen företräda de delägare vars andelstal inte ändras genom överenskommelsen. Om det inte finns någon samfällighetsförening, så undertecknar samtliga delägare i gemensamhetsanläggningen en sådan överenskommelse.

En bedömning av ersättning måste alltid göras

En gemensamhetsanläggning har alltid ett värde, till exempel ett anskaffningsvärde eller pengar i föreningens kassa. När andelstalen ändras sker en förmögenhetsöverföring, eftersom ägandet av gemensamhetsanläggningen är kopplat till andelstalet. Därför måste en bedömning av ersättning för ändring av andelstal alltid göras vid en överenskommelse om ändrade andelstal. Det är en regel som inte kan avtalas bort. Läs mer på statliga lantmäteriets webbplats.

Så ansöker du om gemensamhetsanläggning

När du vill bilda en ny gemensamhetsanläggning eller ändra en som redan finns, ansöker du om en typ av lantmäteriförrättning: Anläggningsförrättning. Här får du praktisk information om hur du ansöker om lantmäteriförrättning och vilken typ av blankett eller e-tjänst du ska använda beroende på vad du vill göra:

Så ansöker du om lantmäteriförrättning

Så lång tid tar det

Ett förrättningsärende tar cirka sex månader att utföra.

Så mycket kostar en gemensamhetsanläggning

Att bilda en gemensamhetsanläggning är en lantmäteriförrättning och kostnaden för en sådan beror bland annat på hur omfattande ärendet är. Ärendet blir enklare att handlägga om du som sakägare ser till att alla handlingar som ansökan, kontrakt och avtal är i ordning. När du får bekräftelse på din ansökan kan du oftast välja att betala ett fast pris eller efter arbetad tid.

Se information om priser för lantmäteriförrättningar

Förvaltning av gemensamhetsanläggning

Gemensamhetsanläggningen kan förvaltas genom föreningsförvaltning eller delägarförvaltning. Vid delägarförvaltning måste alla delägare vara överens. Vid föreningsförvaltning bildas en samfällighetsförening.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?