Bilda en samfällighetsförening

Du och dina grannar kan bilda en förening för att sköta gemensamma anläggningar som till exempel en väg eller en parkeringsplats. Detta kallas för samfällighetsförening.

En samfällighetsförening kan bildas för att sköta en gemensamhetsanläggning eller en annan samfällighet för mark, vatten, fiske och jakt. Gemensamhetsanläggningar förekommer både på landsbygd och i tätort och kan vara både vägar, utrymmen, byggnader och ledningar som behövs för flera fastigheters gemensamma behov. Du kan läsa mer om gemensamhetsanläggningar här.

Ofta i samband med bildande av gemensamhetsanläggning

Vi bildar ofta samfällighetsföreningen i samband med att gemensamhetsanläggning bildas i en lantmäteriförrättning. En styrelse utses och stadgar antas för föreningen. I stadgarna bestäms bland annat hur ofta en föreningsstämma ska hållas. Föreningsstämman hålls vanligtvis en gång om året och då har varje medlem rätt att närvara och vara med och fatta beslut som rör anläggningen och föreningen.

Kan bildas utanför en lantmäteriförrättning

En samfällighetsförening kan även bildas utanför en lantmäteriförrättning. Om ni vill bilda en samfällighetsförening ansöker ni här hos oss på den kommunala Lantmäterimyndigheten. Efter att ett sammanträde har hållits med en förrättningslantmätare har styrelsen då till uppgift att skicka in ansökan för registrering till samfällighetsregistret hos det statliga Lantmäteriet. Föreningen förs därefter in i ett register och blir en juridisk person.

Om du köper en fastighet som ingår i en gemensamhetsanläggning med samfällighetsförening blir du automatiskt medlem i föreningen.

Delägarförvaltning vid enklare anläggningar

Om det inte bildas en samfällighetsförening sköts anläggningen genom en delägarförvaltning. Alla delägare måste vara överens vid beslut. Denna form passar bättre vid enklare anläggningar med ett fåtal delägare.

Mer information hos statliga Lantmäteriet

Fler råd och anvisningar kan du få på statliga Lantmäteriets webbplats. Här finns normalstadgar för föreningar och mer information om vad en styrelse har för uppgifter och hur en föreningsstämma går till.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?