Överföra mark mellan fastigheter

När du ska överföra mark mellan fastigheter ska du ansöka om att göra en fastighetsreglering. Vid en fastighetsreglering kan allt från ett mindre markområde till en hel fastighet överföras.

Illustration överföra mark mellan fastigheter (Illustration: David Väcklén)

Om fastigheterna har olika ägare ska en skriftlig överenskommelse bifogas till ansökan. Överenskommelsen ska innehålla:

 • berörda fastigheter
 • areal som överförs
 • ersättning för marken samt tidpunkt för betalning
 • tidpunkt för tillträde
 • datum och underskrift från alla fastighetsägare
 • kartskiss

Ni behöver inte ansöka om lagfart då äganderätten automatiskt övergår för berörd fastighetsdel.

Vi prövar om det är lämpligt att överföra mark mellan fastigheter

I alla ärenden prövar vi lämpligheten för de berörda fastigheterna. Åtgärden ska överensstämma med planer och bestämmelser som gäller för fastigheten.

Fastigheten ska:

 • stämma överens med den detaljplan som gäller för området. Här hittar du gällande detaljplaner via en karta.
 • fungera för sitt ändamål (till exempel bostad, industri).
 • ha lämplig storlek och utformning.
 • ha tillgång till in- och utfartsväg.
 • kunna kopplas in på en vatten- och avloppsanläggning.

Vill du överföra mark mellan fastigheter för att bygga nytt utanför detaljplanelagt område ska du börja med att  söka förhandsbesked om bygglov.

Så ansöker du om fastighetsreglering

Fastighetsreglering är en lantmäteriförrättning. Här får du praktisk information om hur du ansöker om lantmäteriförrättning och vilken typ av blankett eller e-tjänst du ska använda beroende på vad du vill göra:

Så ansöker du om lantmäteriförrättning

Så lång tid tar det

Ett förrättningsärende tar cirka sex månader att utföra.

Så mycket kostar en fastighetsreglering

En fastighetsreglering är en lantmäteriförrättning och kostnaden för en sådan beror bland annat på hur omfattande ärendet är. Ärendet blir enklare att handlägga om du som sakägare ser till att alla handlingar som ansökan, kontrakt och avtal är i ordning. När du får bekräftelse på din ansökan kan du oftast välja att betala ett fast pris eller efter arbetad tid.

Se information om priser för lantmäteriförrättningar

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?