Krav på anläggningens funktion

Utsläpp av avloppsvatten från en fastighet regleras bland annat av miljöbalken och det ställs höga krav på till exempel rening av bakterier och näringsämnena kväve och fosfor.

Enligt miljöbalken måste avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på ett sådant sätt att det inte skapar problem för människors hälsa eller för miljön. Det betyder alltså att det är förbjudet att släppa ut avloppsvatten som bara har gått igenom slamavskiljning i till exempel en trekammarbrunn. Om du planerar att installera en avloppsanläggning kan du läsa mer i vår broschyr om avloppsanläggningar (pdf 2 mB).

Miljönämnden måste alltid bedöma vilka krav som är rimliga i varje enskilt fall. Detta innebär att kraven kan bli olika på olika fastigheter eftersom förutsättningarna är olika. Gamla anläggningar med gamla tillstånd uppfyller oftast inte dagens reningskrav. Då behöver de åtgärdas.

För att din avloppsrening ska fungera är det viktigt att den sköts och kontrolleras. Läs mer i våra informationsblad om hur du kan se att din trekammarbrunn och markbädd fungerar som den ska:

Mellanvägg i slamavskiljare (pdf 161 kB).

Fördelningsbrunn – slam och vatten (pdf 183 kB) .

Fördelningsbrunn – dämpskärm och skibord (pdf 185 kB)

Luftningsrör (pdf 274 kB).

Entreprenörer kan hjälpa

Oftast behöver man ta hjälp av en avloppsentreprenör för att planera och dimensionera en anläggning. Faktorer som påverkar hur anläggningen ska utformas är bland annat:

  • avloppsvattnets mängd och kvalitet
  • tomtens storlek
  • markförhållanden
  • mark- och grundvattennivå
  • lutning
  • avstånd till dricksvattentäkter
  • var vattnet ska släppas ut efter rening

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?