Sköt om din anläggning

Alla avloppsanläggningar behöver skötas om och kontrolleras regelbundet för att de ska rena avloppsvattnet, hålla längre och skydda miljön på bästa möjliga sätt. Genom att se över din anläggning kan du även upptäcka och åtgärda eventuella fel innan de blir till kostnader.

En avloppsanläggning som sköts om och kontrolleras regelbundet fungerar bättre och har en längre livslängd. Fastighetsägare som vill ha en problemfri drift med så lite underhåll som möjligt, behöver alltså göra egna kontroller eller ta hjälp av leverantören eller någon annan sakkunnig. När du kontrollerar din anläggning kan du upptäcka och åtgärda brister innan kostnaderna blir onödigt höga. Dessutom säkerställer du att avloppsreningen fortsätter att skydda närområdet från föroreningar, övergödning och smitta.

Spola så att anläggningen fungerar

Hur ditt avlopp  fungerar beror både på hur du sköter om anläggningen och hur du använder den. Använd toaletten endast till det den är till för. Spola inte ner våtservetter, bomull, bindor, tops, cigarettfimpar eller annat som kan skada avloppsanläggningen. Undvik att använda rengöringsmedel eller andra kemiska produkter i hemmet som är kraftigt antibakteriella eller på annat sätt kan skada avloppsanläggningens biologiska rening. Fler råd om hur du spolar rätt (Avloppsguiden).

Se till slammet i trekammarbrunnen

Problem med slamavskiljaren är en vanlig anledning till att den efterföljande reningen av avloppsvattnet slutar att fungera. Om det flyter slam på ytan i den sista kammaren vid utloppet i trekammarbrunnen (slamavskiljare) kan det vara ett tecken på att avskiljningen i trekammarbrunnen inte fungerar som den ska. Då kan det finnas en risk att slammet följer med till nästa reningssteg, markbädd eller infiltration (så kallad slamflykt) och sätter igen den, så att det blir stopp i avloppsanläggningen. Om detta händer finns det risk för att markbädden eller infiltrationen får göras om för att avloppsanläggningen ska fungera igen.

Det är alltid viktigt att en avloppsanläggning inte belastas med mer avloppsvatten än vad den är dimensionerad för. Dålig avskiljning i en slamavskiljare med slamflykt som följd, beror i många fall på att avloppsanläggningen är för hårt belastad.

Kontrollera slamavskiljaren

Den vanligaste slamavskiljaren är en så kallad trekammarbrunn, med tre kammare som är synliga när locket på slamavskiljaren lyfts bort. Du kan kontrollera hur din slamavskiljare fungerar utifrån punkterna nedan, utan att mäta eller använda några verktyg.

Kontrollera en markbädd eller infiltration

En markbädd eller infiltration har en inledande fördelningsbrunn där avloppsvattnet från slamavskiljaren fördelas ut i bädden i minst två spridningsledningar. Antalet spridarledningar kan variera beroende på markbäddens eller infiltrationens yta. Efter en markbädd ska det även finnas en uppsamlingsbrunn där uppsamlingsledningar som ligger under markbädden ansluter. De enda av spridnings- och uppsamlingsledningarna som inte ansluter till brunnar ska vara uppdragna över markytan med så kallade luftningsrör. En infiltrationsbädd är inledningsvis uppbyggd som en markbädd, men saknar uppsamlingsbrunn och ledningar eftersom vattnet inte leds bort utan infiltreras ner i marklagren.

Det är inte ovanligt att funktionen i en avloppsanläggning med slamavskiljare och efterföljande markbädd blir sämre över tid och sedan slutar att fungera. Orsakerna kan vara många, men främst beror det på dåligt underhåll och kontroll genom åren. Om du har en avloppsanläggning som består av en slamavskiljare och efterföljande markbädd eller infiltration, bör du kontrollera hur markbädden eller infiltrationen fungerar när du kontrollerar slamavskiljaren. Nedan hittar du exempel på kontrollfrågor.

Kontrollera ett minireningsverk

Vad du behöver kontrollera och underhålla varierar mycket mellan olika typer av minireningsverk. Därför är det viktigt att du har en beskrivning av hur minireningsverket sköts och att du gör den egenkontroll som gäller för verket. De flesta minireningsverk behöver också en regelbunden service som görs av en fackkunnig person från leverantören. Här är några saker att kontrollera som gäller funktionen i de flesta minireningsverk:

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.