Tillsyn av enskilda avloppsanläggningar

Miljöförvaltningen inventerar och gör tillsyn av enskilda avloppsanläggningar i Helsingborg. Nu pågår tillsynen i de norra delarna av kommunen.

Enligt miljöbalken ska avloppsvatten tas om hand på ett sätt så att det inte uppstår störningar för människors hälsa eller miljön. Det innebär att ett avloppsvatten måste renas för att förhindra att sjukdomar sprids eller näringsämnen läcker ut i naturen. En avloppsanläggning ska rena avloppsvattnet från bakterier, virus, näringsämnen och organiskt material.

I avloppsanläggningar där reningen inte fungerar, riskerar utsläppen att påverka grundvattnet, vattendrag och hav. Miljönämnden är tillsynsmyndighet och miljöförvaltningen har uppdraget att göra tillsyn på enskilda avloppsanläggningar i Helsingborg kommun. Med tillsynen ska miljöförvaltningen se till att avloppsanläggningar med brister åtgärdas, så att de inte innebär risker för människors hälsa eller miljön.

Du har ett eget ansvar

Om du har en egen avloppsanläggning på din fastighet är du ansvarig för att anläggningen fungerar på ett bra sätt. Du måste veta hur den ska fungera, hur många personer den är dimensionerad för och om den renar vattnet i tillräcklig omfattning. Du har också ansvar för skötsel och service av anläggningen. Om din avloppsanläggning inte fungerar eller har brister, kan miljönämnden ställa krav på att avloppsanläggningen åtgärdas. Med hjälp av en checklista från Avloppsguiden kan du undersöka om din anläggning klarar reningskraven.

Så går tillsynen till

Miljöförvaltningen gör tillsyn av enskilda avloppsanläggningar områdesvis. Innan vi börjar med tillsyn i ett nytt område skickar vi ut information till fastighetsägarna i området.

Avloppstillsyn steg för steg

Avgift för tillsynen

Vår tillsyn finansieras av avgifter. Det innebär att du som fastighetsägare får betala för den tid vi behöver lägga ner på tillsyn av din avloppsanläggning. Som tillsynstid räknas bland annat tid för granskning av handlingar, eventuella inspektioner och beslut. Du betalar en avgift på 1138 kronor per timme (år 2022) för den tid som ärendet tar. Timtaxan fastställs inför kommande år efter ett beslut i kommunfullmäktige.

Vet du att du har en dålig avloppsanläggning kan du begränsa dina kostnader genom att ansöka om tillstånd för en ny avloppsanläggning. För prövning av ansökan om tillstånd för en ny avloppsanläggning betalar du alltid en fast avgift.

Därför måste avloppsvattnet renas

Att rena vårt avloppsvatten är en viktig del av miljö- och hälsoskyddet för både människor och miljö. Om avloppsvattnet från din avloppsanläggning inte renas tillräckligt, kan det påverka grundvattnet och förorena dricksvattenbrunnar hos dig eller dina grannar. I värsta fall kan avloppsvatten sprida smitta, så att personer som dricker vattnet eller kommer i kontakt med det blir sjuka.

Näringsämnen i det otillräckligt renade avloppsvattnet bidrar dessutom till övergödning i åar, hav och andra vattendrag, där vattenmiljön är känslig. Höga halter av näringsämnen gör att vattendrag växer igen och drabbas av syrebrist, vilket på sikt leder till minskad biologisk mångfald, när växter, fiskar och andra vattendjur dör.

I Helsingborg leds avloppsvattnet från många fastigheter via rör ut i Råån, Vege å och andra mindre vattendrag i deras avrinningsområde. De livsviktiga vattenmiljöerna och havet som de mynnar ut i är känsliga för utsläpp eftersom de redan påverkas av stora mängder näringsämnen som orsakar övergödning. Det är alltså mycket viktigt att anläggningen du har idag eller planerar för, renar avloppsvattnet som den ska.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.