Tillstånd för enskilt avlopp

Du behöver tillstånd från miljönämnden för att få anlägga en egen avloppsanläggning med ansluten vattentoalett på din fastighet. Ett tillstånd behövs även för att flytta en befintlig anläggning eller byta reningsteknik.

Du ansöker om tillstånd via Helsingborgs stads e-tjänst. Du loggar in med Bank-ID, fyller i alla uppgifter och bifogar de handlingar som behövs i ansökan.

Eftersom du som fastighetsägare är ansvarig för avloppsanläggningen vill vi i första hand att du själv lämnar in ansökan. Om du kommer överens med entreprenören att hen ska göra ansökan åt dig, behövs en fullmakt från dig och övriga fastighetsägare om det är flera. Kontakta miljöförvaltningen via Helsingborg kontaktcenter om du behöver hjälp med ansökan.

När vi har fått alla uppgifter och handlingar för din ansökan är, om din ansökan är komplett. För prövningen av din ansökan betalar du en fast avgift. Du får inte börja arbetet med avloppet innan du har fått ett skriftligt beslut om tillstånd. Om du installerar en avloppsanläggning utan tillstånd från miljönämnden får du betala en miljösanktionsavgift enligt miljöbalken.

Det här behövs för ansökan

En komplett ansökan gör den fortsatta tillståndsprocessen enklare både för dig och oss på miljöförvaltningen. Om något saknas blir handläggningstiden längre och vi kommer att kontakta dig för att be om kompletteringar. För att vi ska få ett riktigt underlag att fatta beslut på ska du bifoga följande handlingar i din ansökan:

 • Situationsplan som visar fastigheten med byggnader, uppställningsplats för slamtömningsfordon, placering av avloppsanläggningens olika delar inklusive eventuellt grundvattenrör. Utsläppspunkt för behandlat avloppsvatten, närliggande vattentäkter och energibrunnar samt rördragning för vatten och avlopp. Här kan du ladda ner ett kartunderlag.
 • Profilritning som visar avloppsanläggningen i längdsektion.
 • Produktbeskrivning. Beskrivning av hur reningsprocessen fungerar, dokumentation av reningsresultat och kapacitet.
 • Installations-/läggningsanvisningar med kritiska punkter som ska beaktas i anläggandet enligt tillverkaren.
 • Provtagningspunkt. Beskrivning av var och hur det är möjligt att ta ut ett representativt prov på det avloppsvatten som kommer ut från anläggningen.
 • Egenkontroll. Beskrivning av vilka driftparametrar du som fastighetsägare ska kontrollera för att säkerställa anläggningens funktion över tid.

Vid ansökan om minireningsverk ska du även bifoga

 • Prestandadeklaration
 • Drift- och underhållsinstruktioner från leverantören. Beskrivning av vilken skötsel och underhåll som behövs för att upprätthålla anläggningens funktion.
 • Servicebeskrivning. Beskrivning av vad som kontrolleras vid service enligt avtal med en leverantör eller annan sakkunnig.

Vid ansökan om infiltrationsanläggning ska du även bifoga

 • Resultat från undersökning av markens infiltrationskapacitet med siktanalys eller perkolationstest.
 • Profilritning med tvärsektion där grundvattenrör bör finnas med.

Flera ägare till fastigheten

Om ni är två ägare till fastigheten blir handläggningen enklare och snabbare om den andra ägaren står som medsökande i ansökan. Om ni är fler än två ägare bör du bifoga en fullmakt på att du får företräda de andra ägarna i detta ärende. Samma gäller om du på uppdrag av en fastighetsägare hjälper till med ansökan.

Anmäl en BDT-anläggning

Om du vill installera en avloppsanläggning för enbart bad-, disk- och tvättvatten, en så kallad BDT-anläggning, räcker det att du gör en anmälan till miljönämnden. Anmälan görs via samma e-tjänst som tillståndsansökan. Kontakta miljöförvaltningen om du är osäker på om den ändring du ska göra kräver ett tillstånd eller en anmälan.

Avgifter för handläggning

Miljöförvaltningen tar ut en avgift för handläggning av avloppsärenden. Hur stor avgiften är beror på hur stor avloppsanläggningen ska vara och om den ska rena toalettvatten eller bara avloppsvatten från bad, disk och tvätt. Avgiften baseras vanligtvis på sex timmars handläggningstid och beräknas utifrån timtaxan som fastställs inför kommande år efter ett beslut i kommunfullmäktige.

 • För prövning av ansökan om att installera en avloppsanläggning för 1-10 personekvivalenter (1-2 enfamiljshus) med ansluten vattentoalett är handläggningsavgiften 7236 kronor (år 2023) baserat på sex timmars handläggningstid.
 • För en anläggning för 11-24 personekvivalenter är handläggningsavgiften 14 472 kronor (år 2023) baserat på tolv timmars handläggningstid.
 • För större anläggningar och för avloppsanläggning utan ansluten vattentoalett tas en avgift på 1206 kronor per timme (år 2023) ut för den faktiska tid som handläggningen tar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.