Slam och slamtömning

Du som inte är ansluten till kommunalt avlopp utan har trekammar-, köks- eller sluten tank behöver anlita slamsugningsbilen.

När slamsugningsbilen tömmer en trekammarbrunn sugs både slammet och vattnet upp, sedan spolas vattnet tillbaka i brunnen.

Det är viktigt för brunnens funktion att en del av vattnet stannar kvar i brunnen för att behålla rätt bakterieflora, så att nedbrytningsprocessen fungerar på bästa sätt. Slutna tankar töms på hela sitt innehåll.

Slammet töms sedan på Öresundsverket där det behandlas i avloppsreningsverket.

Du måste beställa slamtömning via NSR kundservice.

Uppehåll i hämtning av slam och tömning av latrin

Du kan ansöka om uppehåll i hämtning av slam eller tömning av latrin via vår e-tjänst ”Uppehåll i sophämtning” om det handlar om en sammanhängande period av minst sex månader för permanentboende och minst ett år för fritidsboende.