Naturreservat Ättekulla

Naturreservatet Ättekulla skog är ett varierat rekreationsområde i södra Helsingborg. Helsingborgs stad bildade naturreservatet bland annat för att bevara och utveckla ett tätortsnära natur- och rekreationsområde med höga kulturmiljövärden.

Upplev Ättekulla naturreservat

Under Uppleva och göra finns mer information för dig som vill besöka Ättekulla naturreservat.

Varför ett naturreservat?

Syftet med reservatet är att

  • göra området tillgängligt för rekreation och friluftsliv utan att skada natur- och kulturmiljövärdena
  • synliggöra och värna kulturhistoriskt värdefulla element såsom gravhögar och gamla gränser
  • bevara värdefulla livsmiljöer såsom fuktlövskog, ädellövskog och hävdade marker med solitära träd
  • gynna förekomsten av död ved och gamla grova träd
  • informera om reservatets olika värden till allmänheten.

Dokument

Antaget av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutade att fastställa naturreservatet 18 maj 2010.