Naturreservat Ättekulla

Naturreservatet Ättekulla skog är ett varierat rekreationsområde i södra Helsingborg. Helsingborgs stad bildade naturreservatet bland annat för att bevara och utveckla ett tätortsnära natur- och rekreationsområde med höga kulturmiljövärden.

Upplev Ättekulla naturreservat

Under Uppleva och göra finns mer information för dig som vill besöka Ättekulla naturreservat.

Varför ett naturreservat?

Syftet med reservatet är att

  • göra området tillgängligt för rekreation och friluftsliv utan att skada natur- och kulturmiljövärdena
  • synliggöra och värna kulturhistoriskt värdefulla element såsom gravhögar och gamla gränser
  • bevara värdefulla livsmiljöer såsom fuktlövskog, ädellövskog och hävdade marker med solitära träd
  • gynna förekomsten av död ved och gamla grova träd
  • informera om reservatets olika värden till allmänheten.

Dokument

Antaget av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutade att fastställa naturreservatet 18 maj 2010.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.