Naturreservat Duvestubbe

Duvestubbe är en äldre ädellövskog som ligger i utkanten av Ödåkra samhälle. Skogen är ett populärt rekreationsområde och har även ett intressant förflutet som begravningsplats i korsningen av tre socknar. Helsingborgs stad bildade naturreservatet för att göra det tillgängligt för friluftsliv utan att skada höga naturvärden.

Upplev Duvestubbe

Under Uppleva och göra finns mer information för dig som vill besöka Duvestubbe.

Varför ett naturreservat?

Syftet med reservatet är att bidra till att uppnå lokala och nationella miljömål genom att

  • bevara de värdefulla livsmiljöerna bokskog av riskruståtel-typ, bokskog av lågört-typ samt blandlövskog av örtrik typ
  • öka och bevara gamla grova träd samt förekomsten av död ved
  • se till att sällsynta arter inom området som hässleklocka och gulsippa har ett gynnsamt tillstånd
  • göra området tillgängligt för rekreation och friluftsliv utan att skada naturvärdena.

Dokument

Antaget av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutade att fastställa naturreservatet 28 januari 2009.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?