Naturreservat Fjärestad – Gantofta

Naturreservatet Fjärestad-Gantofta består av ett varierat betes- och skogslandskap vid Rååns dalgång mellan Vallåkra och Gantofta. Länsstyrelsen bildade naturreservatet bland annat för att långsiktigt bevara och förbättra de natur-, kultur- och rekreationsvärden som finns i dalgången.

Varför ett naturreservat?

Syftet med reservatet är att

  • långsiktigt bevara och förbättra de natur-, kultur- och rekreationsvärden som finns i dalgången vars marker är en sista rest av det förindustriella samhällets landskap
  • gynna friluftslivet genom att göra området tillgängligt utan att påverka natur- och kulturvärdena negativt
  • bevara och utveckla beteslandskapet och kulturmiljön längs ån
  • synliggöra och bevara de kulturlämningar som finns inom reservatet och se till att de inte påverkas negativt av skötsel och brukande av kulturmark
  • bidra till att de arter och livsmiljöer som omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv uppnår och upprätthåller gynnsam bevarandestatus, till exempel arter som kungsfiskare och grönvinge
  • långsiktigt bevara och utveckla lövskogen med hänsyn till ålders- och artmässig variation och förekomst av död och döende ved av olika arter, stadier och grovlekar
  • bevara Rååns naturliga flöde och områdets övriga hydrologi samt övervaka och vid behov ta till åtgärder för att bibehålla en god vattenkvalitet i Råån och dess biflöden.

Dokument

Antaget av länsstyrelsen

Länsstyrelsen beslutade att fastställa naturreservatet 3 november 2011.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?