Naturreservat Pålsjö

Pålsjö är ett stort natur- och rekreationsområde med höga natur- och kulturvärden som ligger nära Helsingborgs stadskärna. Helsingborgs stad bildade naturreservatet bland annat för att bevara och utveckla biologiska värden och naturmiljöer samt tillgodose möjligheten för ett rikt friluftsliv.

Upplev Pålsjö skog

Under Uppleva och göra finns mer information för dig som vill besöka Pålsjö skog.

Varför ett naturreservat?

Syftet med reservatet är att

  • upprätta ett gynnsamt bevarandetillstånd för skyddsvärda och ovanliga växt-, svamp- och djurarter i området
  • tillgodose allmänhetens behov av ett tätortsnära rekreationsområde som kan ge rika natur- och kulturupplevelser och erbjuda en tilltalande landskapsbild, samt informera besökarna om områdets naturmiljöer, geologi och kulturhistoria
  • uppnå lokala och nationella miljömål som ett rikt växt- och djurliv, ett rikt odlingslandskap, levande skogar, myllrande våtmarker och god bebyggd miljö.

Dokument

Antaget av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutade att anta naturreservatet den 19 april 2016. Reservatsbeslutet överklagades till Länsstyrelsen, som beslutade att det inte fanns skäl som räckte för överklagande.