Björka skog och Björka fälad – två nya naturreservat på gång

Arbetet med att bilda naturreservat för Björka skog och Björka fälad är igång. Områdena ligger nära Ödåkra, på ömse sidor om Väla centrum. Områdena är välbesökta av förskolor och allmänhet och det finns en potential att utveckla rekreationen, framförallt vid Björka fälad. Söder om Björka fälad föreslås ny natur anläggas som då kan binda ihop Björka fälad med Väla skog.

Varför ett naturreservat?

Skyddet av Björka skog och Björka fälad har diskuterats en längre tid. Redan naturvårdsplanen från 1992 pekar ut områdena som värdefulla med ett så högt naturvärde att naturreservat bör övervägas. Kommunala planeringsdokument som tagits fram efter det, som grönstrukturprogram och natur- och kulturmiljöprogram, bekräftar värdet av områdena. Inom ramen för Helsingborgs stads handlingsplan för grönstrukturen gjorde vi investeringar i Björka skog 2017 för att underlätta för besökare genom att vi anlade stigar och rastplatser. Vi har även gjort insatser för att öka naturvärden kopplade till den gamla grustäkten där sandiga marker har tagits fram och örtrik ängsflora såtts in.

Naturinventeringar visar på en intressant artrikedom knuten till äldre, grova lövträd och död ved. Det gäller såväl vedlevande insekter, lavar, mossor och svampar. I områdena finns 4-5 arter olika fladdermöss. Kärlväxtfloran är ovanlig i Björka fälad som är en rest av det äldre landskapet där betesmarker var vanliga. Här växer bland annat jungfrulin, borsttåg och stagg. I Björka skog förekommer orkidéerna skogsknipprot och skogsnycklar. I kartan Naturinventeringar i Helsingborg kan du läsa mer om vilka arter som finns i områdena.

Stöds av andra planeringsunderlag

Att bilda ett naturreservat för Björka skog och Björka fälad stöds av flera olika planeringsunderlag, bland annat

Sammanfattning av uppdraget

Naturreservatsbildningen av Björka skog och Björka fälad genomförs i avsikt att skydda områden på lång sikt samt utveckla biologisk mångfald, kulturmiljöer och rekreationsmöjligheterna i enlighet med miljöbalken 7 kap 4-6 §§.

Syftet med reservatet är att:

  • bevara och utveckla ett tätortsnära naturområde med höga natur-, kulturmiljö- och rekreationsvärden.
  • uppnå lokala och nationella miljömål, främst ett rikt växt- och djurliv, levande skogar, ett rikt odlingslandskap och god bebyggd miljö.

Tidplan (med reservation för ändringar)

  • Januari 2020: Stadsbyggnadsnämnden beslutar att påbörja bildandet av naturreservatet.
  • 2020-2021: Vi tar fram reservatshandlingar, reservatsbeslut och skötselplan. Vi påbörjar anläggning av ny natur vid Björka fälad.
  • Våren 2022: Samråd med länsstyrelsen
  • Sommaren 2022: Remiss och utställning
  • Hösten- vintern 2022/2023: Stadsbyggnadsnämnden tillstyrker och kommunfullmäktige antar naturreservatet
  • Sommaren 2023: Invigning av Björka skog och Björka fälad

Karta

Här kan du se förslag till avgränsning av naturreservat Björka skog och Björka fälad. Avgränsningen kan komma att ändras:

Karta som visar avgränsningsförslag till avgränsning för naturreservaten Björka skog och Björka fälad

Se större karta (pdf, 5,2 MB)

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?