Björka fälad – ett nytt naturreservat på gång

Natur i Björka fälad, som föreslås bli naturreservat

Arbetet med att bilda naturreservat för Björka fälad  fortsätter. Förslaget har varit på remiss och nu går vi igenom synpunkterna och justerar handlingarna efter behov. Planen är att kommunfullmäktige ska besluta om Björka fälad under våren 2024.

Björka fälad ligger, precis som naturreservatet Björka skog, nära Ödåkra och Väla centrum. Området är välbesökt av förskolor och allmänhet och det finns en potential att utveckla rekreation och naturvärden. Här anläggs nu en bullervall, en våtmark och så småningom kommer här att planteras träd och buskar. Målet är att binda ihop Björka fälad med Väla skog och skapa ett sammanhängande naturområde.

Ta del av förslaget till naturreservat för Björka fälad

Hösten 2023 kunde du tycka till om förslaget till naturreservat för Björka fälad. Du kan inte längre lämna några synpunkter, men du kan ta del av förslaget här:

Naturreservatet för Björka skog bildades 2023

Kommunfullmäktige beslutade i december 2023 att inrätta Björka skogs naturreservat. Här kan du ta del av beslut och föreskrifter.

Varför naturreservat?

Att bilda naturreservat är ett sätt att långsiktigt skydda natur. Sverige har skrivit under Konventionen om biologisk mångfald där man åtar sig att jobba för att nå målen. Den senaste FN-konferensen om biologisk mångfald CBD COP15, hölls 2022 i Montréal i Kanada. Då enades världens länder om ett nytt globalt ramverk och en strategisk plan för biologisk mångfald. Målet är att vända den negativa trenden för biologisk mångfald och till att stoppa utrotningen av djur och växter. Ett av de viktigaste målen handlar om att skydda 30 procent av jordens yta till havs och på land till 2030. I Helsingborg är 4 procent av landytan skyddad som naturreservat.

Skyddet av Björka skog och Björka fälad har diskuterats en längre tid. Redan naturvårdsplanen från 1992 pekar ut områdena som värdefulla med ett så högt naturvärde att naturreservat bör övervägas. Kommunala planeringsdokument som tagits fram efter det, som grönstrukturprogram och natur- och kulturmiljöprogram, bekräftar värdet av områdena. Inom ramen för Helsingborgs stads handlingsplan för grönstrukturen gjorde vi investeringar i Björka skog 2017 för att underlätta för besökare genom att vi anlade stigar och rastplatser. Vi har även gjort insatser för att öka naturvärden kopplade till den gamla grustäkten där sandiga marker har tagits fram och örtrik ängsflora såtts in.

Naturinventeringar visar på en intressant artrikedom knuten till äldre, grova lövträd och död ved. Det gäller såväl vedlevande insekter, lavar, mossor och svampar. I områdena finns 4-5 arter olika fladdermöss. Kärlväxtfloran är ovanlig i Björka fälad som är en rest av det äldre landskapet där betesmarker var vanliga. Här växer bland annat jungfrulin, borsttåg och stagg. I Björka skog förekommer orkidéerna skogsknipprot och skogsnycklar. I kartan Naturinventeringar i Helsingborg kan du läsa mer om vilka arter som finns i områdena.

Stöds av andra planeringsunderlag

Att bilda naturreservat för Björka skog och Björka fälad stöds av flera olika planeringsunderlag, bland annat

Sammanfattning av uppdraget

Naturreservatsbildningen av Björka skog och Björka fälad genomförs i avsikt att skydda områden på lång sikt samt utveckla biologisk mångfald, kulturmiljöer och rekreationsmöjligheterna i enlighet med miljöbalken 7 kap 4-6 §§.

Syftet med reservatet är att:

  • bevara och utveckla ett tätortsnära naturområde med höga natur-, kulturmiljö- och rekreationsvärden.
  • uppnå lokala och nationella miljömål, främst ett rikt växt- och djurliv, levande skogar, ett rikt odlingslandskap och god bebyggd miljö.

Tidplan (med reservation för ändringar)

  • Januari 2020: Stadsbyggnadsnämnden beslutar att påbörja bildandet av naturreservaten.
  • 2020-2022: Vi tar fram reservatshandlingar, reservatsbeslut och skötselplan. Vi påbörjar anläggning av ny natur vid Björka fälad.
  • Våren 2023: Remiss och utställning Björka skog.
  • Sommaren 2023: Remiss och utställning Björka fälad.
  • Vintern 2023/våren 2024: Stadsbyggnadsnämnden tillstyrker och kommunfullmäktige antar naturreservaten.

Karta

Här kan du se förslag till avgränsning av naturreservat Björka skog och Björka fälad. Avgränsningen kan komma att ändras:

Karta som visar avgränsningsförslag till avgränsning för naturreservaten Björka skog och Björka fälad
Karta som visar avgränsningsförslag till avgränsning för naturreservaten Björka skog och Björka fälad

Se större karta (pdf, 5,2 MB)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.