Vi planerar åtgärder för att förbättra livsmiljön för djur och växter i Råån

Görarpsdämmet är ett så kallat vandringshinder för vandrande fiskar och andra djur i Råån. Vi arbetar nu med att förbättra livsmiljön för dessa arter. Tanken är att riva ut hela eller delar av detta hinder som påverkar djurlivet och miljön i hela Rååns avrinningsområde. Syftet är att åter få fri vandringsväg i Råån. Mellan 15 september och 31 oktober 2021 kan du lämna synpunkter på våra förslag.

Visste du att

endast hoppande, starksimmande fiskarter klarar att ta sig upp via fisktrappan och vidare till sina uppströms liggande reproduktionsmiljöer? Fiskar kan skada sig när de hoppar mot betongen i dämmet och fisktrappan.

Vi vill

 • skapa fria vandringsvägar i Råån för fisk och andra djur som lever i vatten
 • återställa de naturliga strömförhållandena i Råån och låta ån flöda som den gjorde innan dämmet anlades
 • utveckla området för såväl naturvård som rekreation, till glädje för såväl djur som människor.

Vad händer framöver?

Under 2021 kommer vi att besluta om att gå vidare med ett av följande alternativ:

 • Utrivning av Görarpsdämmet
  Det innebär att hela dämningen och hela fisktrappan tas bort för att fisken fritt ska kunna ta sig längre upp i vattendraget till de platser där de reproducerar sig.
 • Delvis utrivning av Görarpsdämmet
  Det innebär att cirka två tredjedelar av betongdämmet och hela fisktrappan tas bort. Fisken får fri vandring genom att vi bygger upp botten med en jämn lutning i den delen av ån som ligger väster om dämmet.

Vad händer nu?

Mellan den 15 september och den 31 oktober har vi samråd och remiss, där du som privatperson liksom myndigheter, organisationer, berörda och andra intresserade kan lämna synpunkter.

Du skickar dina synpunkter senast 31 oktober 2021 via e-post till stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se eller per post till Stadsbyggnadsnämnden 251 89 Helsingborg.

Ta del av förslaget

Vi planerar att riva dämmet tidigast under år 2022. Vi återkommer med information när vi har tagit ett beslut om alternativ för utrivningen.

Har du frågor eller har synpunkter?

Det är stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborgs stad som ansvarar för projektet. Du är välkommen att höra av dig till oss via Helsingborgs stads Kontaktcenter per telefon: 042–10 50 00.

Möt oss på plats lördag 9 oktober

Lördag 9 oktober klockan 10.00 – 12.00 är vi på plats vid parkeringen vid Görarps mölla för att prata med intresserade, informera samt svara på frågor om projektet. Välkommen att möta oss då!

Tidplan

 • Samråd: 15 september – 31 oktober 2021
 • Bearbetning: Under november sammanställs inkomna synpunkter och en avvägning/utvärdering av framtagna förslag görs bland annat utifrån synpunkter som kommit in.
 • Beslut: Runt årsskiftet 2021/2022. Styrgruppen tar beslut om vilket utrivningsalternativ som Staden ska gå vidare med.
 • Ansökan om tillstånd: Våren 2022. Ansökan om tillstånd tas fram och skickas in till Mark- och miljödomstolen.
 • Utrivning: Oklar tidplan. Den beror på domstolens handläggningstid för ansökan om tillstånd. Dock tidigast 2022.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?