Digital modell för risker för översvämning

Helsingborgs stad har låtit göra en digital modell som visar var riskerna för översvämning från hav och skyfall är störst.

Klimatanpassning av Helsingborgs stad, karta utredningsområdeVi har gjort utredningen för att ge bättre förståelse för var och på vilket sätt vi framöver behöver arbeta med olika åtgärder och detaljerade planer. Utredningen är också viktig för bland annat verksamheter och fastighetsägare som berörs av översvämningsrisk, så att de i sin tur kan göra nödvändiga förberedelser.

Utredningen ger en mer detaljerad information om riskbilden än vi tidigare haft och ska vara ett underlag för vårt fortsatta klimatanpassningsarbete. Utredningen omfattar Helsingborgs centralort (se kartan här intill).

Utredningen av klimatanpassning i Helsingborgs stad (pdf, 7,1 MB).

Hur sannolika är de olika scenarierna?

I översvämningsmodelleringen används begreppet återkomsttid. Begreppet beskriver förenklat hur pass vanlig eller ovanlig en händelse är. Det kan gälla till exempel tillfällen med höga vattenflöden och kraftig nederbörd och räknas fram med statistiska metoder baserade på historiska mätdata.

Ett scenario, exempelvis ”100-årshögvatten 2065”, avser en situation som med en viss sannolikhet kommer att inträffa inom ett bestämt antal år, utifrån ett antagande om vilken medelhavsnivå som havet har då. Det är inte säkert att denna situation inträffar, men den kan å andra sidan inträffa redan idag.

Vad visar kartorna?

I översvämningsmodelleringen kan du se vilka områden som löper större risk att översvämmas vid skyfall och hög havsnivå och vilka vägar vattnet sannolikt tar. Läs mer om scenarier och återkomsttid i slutrapporten (sidan 5 om åtkomsttid).

Vad gör staden för att minska riskerna för översvämning?

Utifrån klimatutredningens resultat kan vi nu identifiera vilka områden som ska åtgärdas i första hand. Fokus kommer att ligga på människors hälsa och säkerhet, på utryckningsvägar liksom på samhällsviktiga anläggningar.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?