Vård- och utvecklingsplan för Ramlösa brunnspark

Målning av Brunnshuset i Ramlösa brunnspark

Sedan våren 2022 finns en vård- och utvecklingsplan för Ramlösa brunnspark. Parken har en lång historia och är idag ett uppskattat besöksmål med stor utvecklingspotential. Planen är en vägledning i hur Helsingborgs stad som markägare ska bevara, utveckla och sköta parken på lång sikt. Den innehåller också spännande läsning för dig som är intresserad av Ramlösa brunnsparks historia och utveckling.

Ramlösa brunnspark har en lång och spännande historia. Med sina dryga 300 år är parken den äldsta i Helsingborg. Det är svårt att förställa sig en plats i Helsingborg med samma rika kultur- och naturhistoria.

Ramlösa brunnspark byggnadsminnesförklarades 1973 och 1974. Byggnadsminnen är skyddade enligt kulturmiljölagen 1988:950. Det innebär att Helsingborgs stad som markägare behöver ta fram en vård- och utvecklingsplan för parken. En sådan plan är ett viktigt verktyg för en god förvaltning av byggnadsminnet. Den innehåller också spännande läsning för dig som är intresserad av Ramlösa brunnsparks historia och utveckling.

Ta del av hela Vård- och utvecklingsplan för Ramlösa Brunnspark (pdf, 17,4 MB). Här nedan kan du läsa lite mer om innehållet i den.

Det här innehåller vård- och utvecklingsplanen

Planen består av fyra delar: en allmän historik över Ramlösa brunn, en beskrivning av brunnsparkens historia, en beskrivning och värdering av parkens olika delar samt översiktliga riktlinjer för utvecklingen av brunnsparken:

Innehåll Vård- och utvecklingsplan för Ramlösa brunnspark

Den långsiktiga utvecklingen av Ramlösa brunnspark

Vård- och utvecklingsplan för Ramlösa brunnspark är en vägledning i det framtida arbetet och en långsiktig plan. Den innehåller inte detaljerade åtgärdsförslag, utan i samband med att vi avser att gå vidare med olika förslag gör vi mer detaljerade utförandebeskrivningar och lägger fram dem för godkännande av Länsstyrelsen. Vi kommer också att diskutera vilka åtgärder som ska prioriteras i dialog med boende och verksamma i parken.

Det bör påpekas att åtgärdsförslagen kan komma att genomföras i etapper och att några av förslagen kanske inte är möjliga att genomföra efter vidare utredningar.

Övergripande förslag till åtgärder i Ramlösa brunnspark

  • Förstärka karaktären av 1800-talets och det tidiga 1900-talets romantiska brunnspark i Övre parken.
  • Förtydliga spåren av 1700-talets kanalanläggning i Nedre parken.
  • Rekonstruera de nyklassicistiska trädgårdarna vid Brunnshotellet.
  • Praktiska funktioner som belysning, möblering, skyltning, toaletter och skötsel får en översyn.
  • Ta bort oönskade visuella barriärer i parkmiljön.
  • Återställa de forna slåtterängarna i delar av ravinbottnen.
  • Betona Södra entrén så att den blir likvärdig med entréerna i de övriga tre väderstrecken.
  • Anpassa parkens gångsystem till den nya Södra Entrén och till andra behov.
  • Säkra natur- och kulturvärden samt sociala värden.

Frågor som berör transporter, det vill säga trafik, postgång, avfallshantering och angöring till fastigheter ingår inte i planen utan hanteras i en separat process och i dialog med boende och verksamma i parken.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.