Klimatanpassning

Vad händer när havsnivån stiger i Helsingborg eller när det inträffar ett större skyfall? Hur påverkar det oss och hur förbereder vi oss för det?

Så arbetar Helsingborgs stad med klimatanpassning

Inom staden finns ett förvaltningsövergripande samarbete med mål att klimatsäkra staden. Som utgångspunkt i arbetet finns planeringsunderlaget PM Klimatanpassning, som bland annat beskriver hur Helsingborg kan anpassas för att hantera effekterna av klimatförändringar.

PM Klimatanpassning är ett planeringsunderlag för Helsingborgs fortsatta utveckling och kommande arbete med fysisk anpassning av stränder, kajer, infrastruktur och byggnader mot stigande havsnivå, ökad nederbörd och värmeböljor. Målsättningen är att Helsingborg ska stå robust mot klimatförändringar.

Planering för ny bebyggelse

I PM Klimatanpassning finns riktlinjer för planering av ny bebyggelse för att minska risken för skador vid översvämningar. Där slås bland annat fast att vid planering av ny bebyggelse ska staden förhålla sig till en dimensionerande nivå på 3,5 meter över havet, och för samhällsviktiga anläggningar 4,0 meter. Där beskrivs även förhållningssätt till miljöfarliga verksamheter i Helsingborg och hälsoaspekter kopplade till klimatförändringen.

PM Klimatanpassning har tagits fram som en följd av Översiktsplan 2010 och är en del av en kontinuerlig och levande översiktsplaneprocess. PM klimatanpassning är framtagen i medverkan och dialog med bland annat SMHI, DHI, konsulter, Länsstyrelsen, politiker och tjänstemän. Kommunfullmäktige antog PM Klimatanpassning 25 april 2012.

Här kan du läsa PM Klimatanpassning

Klimatanpassningsutredning centrala Helsingborg

Vi har under 2019 tagit fram en översiktlig klimatanpassningsutredning av centrala Helsingborg. Utredningen visar på konsekvenser av framtida högvattenstånd och ger förslag på utformning av åtgärder i form av punktvisa skydd, inre skydd och yttre skydd.

Utredningen är gjord inom ramen för ett EU-projekt som heter FAIR. Se mer information på projektets webbplats.

Digital modell för skyfall och havsnivåhöjning

Helsingborgs stad har tagit fram en digital modell för att skapa en övergripande bild av vad som kan hända vid häftiga skyfall eller stigande havsnivå. Modellen används som underlag för att ta fram och prioritera framtida åtgärder. Det kan samtidigt vara ett underlag för privata fastighetsägare som är intresserade av att veta mer om eventuella översvämningsrisker.

Vill du veta mer om modellen och dess innehåll så hittar du ytterligare information här.

Mer om vatten i Helsingborg

Mer om hur dagvatten hanteras i Helsingborg finns att läsa i vår dagvattenplan och i vårt dagvattenprogram:

I Stadsplan 2017 hittar du mer om vilka dagvattenrelaterade behov som finns i olika delar av staden och vilka åtgärdstyper vi föreslår.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.