LIFE Coast Adapt

Helsingborgs stad deltar i det EU-delfinansierade forskningsprojektet Life Coast Adapt. Syftet med projektet är att minska de negativa effekterna av kusterosion och att hitta mer hållbara sätt att klimatanpassa kusten. Under projektets femåriga period (2018-2022) anläggs och utvärderas olika typer av så kallade naturbaserade skydd längs Skånes kust. Det innebär åtgärder som jobbar med snarare än mot naturen. I Helsingborg genomför vi åtgärder på stränder i Grå Läge, Domsten, Hittarp och Fortuna.

Life Coast Adapt i Helsingborg

Flackare slänter, tång och borttagning av vresrosor i Grå läge, Domsten och Hittarp

Under 2019 och 2020 skapade vi flackare slänter mot havet samtidigt som vi grävde bort stora områden av den invasiva vresrosen utmed stränderna vid Grå läge, Domsten och Hittarp. Uppspolad tång använde vi för att stabilisera sanddynerna.

Plantering av ålgräs utanför Hittarp

I havet utanför Hittarp anlade vi under 2020 en testplantering av ålgräs. Det var en av sex platser utmed Skånes kust där denna metod testades. Ålgräsets rötter förväntades kunna binda sedimenten på de sandiga bottnarna.

Etableringen på denna testlokal visade sig efter ett års utvärdering inte vara tillräckligt bra för att fortsätta med storskalig plantering här. Troligen var här för strömt. Testplanteringen i Båstad lyckades bättre och som valts ut och planterats i stor skala under 2021. Här kommer nu ålgräsets förmåga att binda sand och dämpa vågornas kraft vid stormar att mätas, då andra studier visat på sådan effekt.

Utläggning av sand i Fortuna

Vid Fortuna strand utreder vi förutsättningarna för att kunna lägga ut sand som ett skydd mot erosion. Vi planerar även att ta bort en del hårda strukturer som stör den naturliga dynamiken i hur sand kan transporteras utmed kusten. Åtgärderna genomför vi 2021.

Uppföljning

Forskare från Lunds Universitet och Lunds Tekniska Högskola följer upp resultaten både utifrån hur den biologiska mångfalden på strandängarna och till havs påverkas och hur effekterna blir avseende kusterosion. Förhoppningen är att dessa naturnära lösningarna ska ge ett mer hållbart skydd av kusten över tid, vara relativt billiga att utföra och sköta samt ge bra förutsättningar för både växter, djur och oss människor.

Aktörer i projektet

Region Skåne håller i projektet och följande aktörer deltar: Kommunförbundet Skåne, Lunds Universitet, Länsstyrelsen i Skåne samt Helsingborgs stad, Ystad och Lomma kommuner. På projektets webbplats lifecoastadaptskane.se finns mer information om syftet och vad övriga aktörer har för roller och åtgärder.

Kontaktperson: Linda Hellberg, stadsbyggnadsförvaltningen, mejladress

Projektet pågår till den 31 december 2022.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?