Trafikåret 2018 – årlig uppföljning

Uppföljningen i Trafikåret 2018 utgår från trafikmålen i Trafikplan 2017, där ett av huvudmålen är att öka andelen hållbara resor, det vill säga andelen gång, cykel och kollektivtrafikresor. Vi följer även upp andra övergripande mål som Helsingborgs stad har som berör trafikutvecklingen.

Sammanfattning Trafikåret 2018

Här sammanfattar vi det viktigaste kring hur utvecklingen har varit, varför det ser ut som det gör, samt vilka effekter får vi av de åtgärder som gjordes under året.

Så här ser det ut idag

 • 2,1 miljoner cyklister passerade våra nio mätstationer 2018. Antalet registrerade cykelresor ökade med tolv procent jämfört med 2017.
 • Resandet med stadsbuss i staden minskade med 0,5 procent under 2018.
 • Antalet av- och påstigande resenärer på tågstationerna i hela kommunen minskade med totalt fyra procent. Tågresandet i Skåne minskade under samma period med 1,2 procent.
 • Resvaneundersökning 2018 visar att andelen resor med bil har minskat med fyra procent sedan 2013.
 • 8 232 fler resor gjordes med regionbusslinjer via Helsingborg. Jämfört med 2017 är det en ökning med 0,2 procent
 • Resvaneundersökning 2018 visar att elva procent av resorna i Helsingborg är gångresor. Samma resultat gav en undersökning 2013.
 • Antalet inrapporterade trafikolyckor minskade med nio procent och 2018 skadades 72 färre personer jämfört med 2017.

Det här har vi gjort

 • Skolreseplaner har genomförts på tre skolor för säkrare skolvägar för barnen.
 • Trafiksäkerhetshöjande åtgärder för fotgängare har byggts bland annat längs Sockengatan och Ekebergavägen i Påarp.
 • I projektet Cykelvänlig arbetsplats deltog 35  arbetsplatser med att göra det lättare för anställda att ta cykeln till och från jobbet och i tjänsten.
 • Flera gång- och cykelbanor har byggts ut för att knyta samman cykelnätet. Bland annat i Rydebäck, Bårslöv och längs Hjortshögsvägen.
 • Ombyggnad av gator i Dalhem, samt av Vasatorpsvägen och Planteringsvägen med flera, har genomförts för att möjliggöra för HelsingborgsExpressen.
 • Drottninggatan–Järnvägsgatan första och andra etapp blev klara och hela ombyggnaden blev klar i Juni 2019.
 • Vid Lasarettet och längs Ängelholmsleden byggdes nya hållplatser och egna buss­körfält för att öka framkomligheten för regionbussar och för att förbereda för de regionala superbussarna.

Det här fortsätter vi med

 • Vi arbetar vidare med att utveckla nya sätt för att mäta gångtrafikflödena.
 • Vi fortsätter arbetet med att systematiskt bygga bort felande länkar för gång- och cykeltrafiken.
 • Vi ökar takten i utbyggnaden av cykel­banor för att öka cykeltrafikens attraktivitet och konkurrenskraft och för att nå målen i trafikplanen.
 • Vi fortsätter det systematiska arbetet med trafiksäkerhet då det gett ett bra resultat med minskat antal olyckor.
 • HelsingborgsExpressen ska utvärderas och utvecklingen av HelsingborgsExpressen 2 och 3 fortgår i samarbete med Arriva och Skånetrafiken.
 • För att prioritera hållbara transporter krävs ett fortsatt arbete och framförallt behöver cykeltrafiken prioriteras, både i byggande och planering.
 • Det behövs nya yt- och kostnadseffektiva parkeringslösningar där en översyn av avgiftszonerna är en viktig komponent för att få ekonomi i framtida anläggningar.
 • För att få ett mer strukturerat och enhetligt arbete med trafikfrågorna behöver vi ta fram tydliga och konkreta checklistor för hållbart resande som är tillämpbara när detaljplaner tas fram.

Ta del av hela rapporten

Vill du läsa hela rapporten Trafikåret 2018 kan du hämta en pdf-version här (pdf, 10 MB).

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.