Trafikåret 2021 – årlig uppföljning

Trafikåret 2021 är en del av den årliga uppföljningen av Trafikplan 2017, och en redovisning av trafikutvecklingen i Helsingborg. Här sammanställer vi fakta och statistik, beskriver vad vi gjort under året samt gör en analys över utvecklingen och ger rekommendationer för fortsatt arbete.

Sammanfattning Trafikåret 2021

Här sammanfattar vi det viktigaste kring hur utvecklingen har varit, varför det ser ut som det gör, samt vilka effekter får vi av de åtgärder som gjordes under året.

Så här ser det ut

 • Covid-19: 2021 präglades fortsatt av Covid-19 med bland annat stor inverkan på resandet i kollektivtrafiken och en eftersläpning i olycksrapporteringen.
 • Cykel: Cirka 1,9 miljoner cyklister passerade stadens 9 mätstationer under 2019 vilket är 7 procent färre cykelpassager jämfört med föregående år.
 • Tåg: Vi ser en ökning i resandet med tåg igen efter nedgången under 2020. På grund av banarbeten var vissa stationer avstängda vid mättillfället men i snitt ökade resandet med 36 procent på de stationer som ingick i mätningen.
 • Stadsbuss: Resenärer med stadsbuss i Helsingborg under pandemin har varit cirka 40 procent färre sedan 2019, med en minskning på ytterligare 6 procent i resandet under 2021.
 • Regionbuss: 7 procent färre resor gjordes med regionbusslinjer via Helsingborg 2021 jämfört med 2020. Nedgången under pandemin håller i sig.
 • Bil: Biltrafikflödena på Helsingborgs mätpunkter har ökat med 5 procent mellan 2020 och 2021, men vi ser att ökningen är främst på de större lederna och att trafiken genom centrum fortsatt är lägre än vid toppen 2016.
 • Gående: Under 2021 hade vi drygt 10 miljoner passager vid mätpunkterna på våra shoppingstråk – en ökning med 0,8 procent sedan 2020. Resvaneundersökningen från hösten 2018 visade att 11 procent av resorna i Helsingborg är gångresor.
 • Trafikolyckor: 824 personer skadades i trafiken 2021. Det var 139 personer, eller 14 procent, färre än 2020. Siffrorna är preliminära på grund av en eftersläpning i rapporteringen på grund av pandemin.

Det här har vi gjort

 • Vi har genomfört trafiksäkerhetshöjande åtgärder i bland annat Laröd och Gantofta där vi har vi byggt hastighetssäkrade passager och nya gång- och cykelbanor för att skapa en säkrare trafikmiljö runt skolor.
 • Vi har vi byggt flera nya gång- och cykelbanor, bland annat längs Vaktgatan, Drottning Margaretas gata och Lundsgård. Vi har även påbörjat flera större ombyggnader för cykel, exempelvis på Larmvägen, Fågelsångsgatan och Norra Storgatan.
 • Under 2021 invigdes den nya Varvsbron för gående och cyklister mellan Helsingborg centrum och Oceanhamnen. Gång- och cykelbron vid Tingshuset färdigställdes och upprustningen har inneburit bättre tillgänglighetsanpassning och nya hissar från busshållplatsen.
 • Under 2021 testade vi ett nytt koncept för att låna ut elcyklar till privatpersoner, istället för cykelbiblioteket som vi la ner 2020. Projektet fick i utvärderingen positiv respons där 22 procent svarade att de köpt en elcykel och 50 procent angav att de cyklade mer efter att testat lånecykeln.
 • Under 2021 genomförde vi flera kampanjer och projekt för hållbart resande och säkerhet i trafiken. Bland annat vår årliga synbarhetskampanj och så startade projekten 300 testcyklister samt Hållbara företagsresor 2.0 – två projekt som vänder sig till privatpersoner respektive företag för att uppmana till hållbara affärs- och pendlingsresor och motivera omställningen till ett mer klimatsmart resande.
 • I centrum har vi förbättrat tryggheten och säkerheten på gågator genom att installera höj- och sänkbara pollare på ett antal platser.
 • Vi har arbetat med att skapa goda ljudmiljöer och har bland annat testat att införa ljudinstallationer på torgytor, lekplatser eller parker.
 • Vi har arbetat med bullerdämpande åtgärder i form av vallar vid naturområden, och ett integrerat lek- och bullerplank har uppförts vid Änglyckans förskola.
 • På ett antal mindre trafikerade gator har vi fortsatt med så kallade trygghetsgupp och Din-fart-skyltar som påminner om att hålla rätt hastighet eftersom de gett bra resultat.

Så här planerar vi framåt

 • Vi bevakar utvecklingen efter coronapandemin med särskilt fokus på resandet med kollektivtrafik som minskat kraftigt under pandemin. Vi följer upp resandestatistiken oftare för att se om det krävs särskilda åtgärder.
 • Vi behöver arbeta fram nya metoder för trafikräkning, särskilt för gående och cyklister. Vi förbereder detta bland annat med ny teknik i exempelvis belysningsstolpar som en del i arbetet med att hitta nya verktyg för att samla in mönster för resvanor.
 • Vi ska skapa attraktiva platser och stråk där helsingborgarna vill röra och uppehålla sig med fokus på exempelvis trafiktrygghet, belysning och buller samt jämställdhet, jämlikhet och barns möjlighet att transportera sig.
 • Vi färdigställer inom den närmsta tiden saknade länkar och behov i centrum vid bland annat Fågelsångsstråket, norra delen av Drottninggatan, och området runt Helsingborg C – Kungstorget.
 • Vi fortsätter det systematiska arbetet med trafiksäkerhetsarbetet, och då vi ser en ökning av bland annat cykelolyckor måste vi utreda detta vidare och ytterligare fokusera på prioritering av oskyddade trafikanter.
 • Vi provar nya lösningar och utvidgar vår verktygslåda gällande trafiksäkerhetsåtgärder.
 • Vi behöver prioritera ett hållbart resande genom beteendepåverkande kampanjer för att öka cykel- och kollektivtrafikens attraktivitet. Vi arbetar med fokus på utbyggnad av cykelbanor samt att systematiskt bygga bort felande länkar och skapa säkra passager för gång- och cykeltrafiken.
 • Konkurrensförhållande mellan biltrafik och de hållbara transportslagen behöver fortsätta att ändras. Cykeltrafiken ska prioriteras i byggande och planering samtidigt som biltrafiken styrs till det övergripande vägnätet.
 • Vi behöver nya yt- och kostnadseffektiva parkeringslösningar där en översyn av avgiftszonerna är en viktig komponent för att lyckas med en hållbar parkeringsutveckling.

Ta del av hela rapporten

Vill du läsa hela rapporten Trafikåret 2021 kan du hämta en pdf-version här (pdf, 4,4 MB).

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.