Trafikåret 2020 – årlig uppföljning

Trafikåret 2020 är en del av den årliga uppföljningen av Trafikplan 2017, och en redovisning av trafikutvecklingen i Helsingborg. Här sammanställer vi fakta och statistik, beskriver vad vi gjort under året samt gör en analys över utvecklingen och ger rekommendationer för fortsatt arbete.

Kort sammanfattat ser vi påtagliga pandemieffekter i resandet med runt 40 procent färre som reste med stadsbuss, regionbuss och i tågtrafiken, men inte lika stor ökning i cyklandet som vi hade hoppats. Däremot var det färre bilar på gatorna, vilket var väntat med tanke på ökat distansarbete för vissa grupper. Nedan ser du en sammanfattning för de olika färdslagen och några genomförda och planerade trafikåtgärder.

Sammanfattning Trafikåret 2020

Här sammanfattar vi det viktigaste kring hur utvecklingen har varit, varför det ser ut som det gör, samt vilka effekter får vi av de åtgärder som gjordes under året.

Så här ser det ut

 • Pandemin har haft stor påverkan på resmönstret under 2020 med bland annat restriktioner i kollektivtrafiken.
 • Under 2020 registrerades 1 procent fler cykelpassager registrerades jämfört med föregående år. Drygt 2 miljoner cyklister passerade stadens 9 mätstationer under 2019.
 • Antalet av- och påstigande resenärer på tågstationerna minskade med 39 procent.
 • Resandet med stadsbuss i Helsingborg minskade med 37 procent under 2020.
 • Biltrafikflödena på Helsingborgs mätpunkter har minskat med 3 procent mellan 2019 och 2020, men visar även en minskning på 7 procent sedan toppen 2016.
 • 963 personer skadades i trafiken 2020. Det var 55 personer, eller 6 procent, fler än 2019. Dock ser vi en starkt nedåtgående trend över tid då vi minskat antalet skadade med 21 procent på tio år.
 • Under 2020 gjordes 40 procent färre resor med regionbusslinjer via Helsingborg jämfört med 2019.
 • Under 2020 hade vi drygt 10 miljoner passager vid mätpunkterna på våra shoppingstråk. Resvaneundersökningen från hösten 2018 visade att 11 procent av resorna i Helsingborg är gångresor.

Det här har vi gjort

 • Trafiksäkerhetshöjande åtgärder har genomförts på bland annat Hantverkaregatan, Kurirgatan, Rådmansgatan, Wienergatan, Södra Brunnsvägen, vid trafikplats Berga, i anslutning till Påarps station och i Gantofta.
 • Vi har vi byggt hastighetssäkrade passager och nya gång- och cykelbanor för att skapa säkrare trafikmiljö runt skolorna.
 • Under 2020 genomförde vi kampanjer för ökat hållbart resande. De blev påverkade av Coronapandemin men genomfördes med anpassning efter de nya förhållandena.
 • De nya projekten, Cykla är kul, som vänder sig till årskurs 3 och 4, och Cykling för alla, som erbjuder cykelskola till Helsingborgs vuxna invånare, startades upp under året.
 • Flera nya gång- och cykelbanor har byggts ut för att knyta samman cykelnätet, bland annat längs Gustavslundsvägen, Drottninggatan, vid kvarteret Böljan, Blidögatan och Gantoftavägen.
 • Mellersta Stenbocksgatan har fått separerad gång- och cykelväg och säkrare passager för gående och cyklister. Utanför Helsingborgs arena har vi byggt upphöjda cykelöverfarter och förbättrat beläggningen.
 • Under 2020 färdigställdes sista etappen av Jönköpingsgatan. Från Filbornavägen till Sofiebergsvägen har vi byggt ny dubbelriktad cykelbana, breddat gångbanan och anlagt flera hastighetssäkrade passager.
 • Årets synbarhetskampanj genomfördes under en vecka i oktober. Vi delade ut flera tusen reflexer vid några tillfällen i rusningstider på Helsingborg C tillsammans med polisen och Helsingborg kontaktcenter.
 • På ett antal mindre trafikerade gator har vi infört ett test med så kallade trygghetsgupp, och vi har satt ut Din-fart-skyltar som påminner om att hålla rätt hastighet.
 • Vi har testat nya lösningar för farthinder. På Adolfsberg har vi provat en ny sorts gupp som är särskilt anpassade för kollektivtrafik.
 • Vi har genomfört utvärderande attitydundersökningar efter ombyggnaden av Drottninggatan/Järnvägsgatan och HelsingborgsExpressen där 72 procent tycker att det blivit bättre.
 • Vi har arbetat med att skapa goda ljudmiljöer och pilotprojektet med bullerdämpande tegelmurar vid Eneborgsplatsen färdigställdes med mycket goda resultat.

Så här planerar vi framåt

 • Vi bevakar utvecklingen efter Coronapandemin med särskilt fokus på resandet med kollektivtrafik som minskat kraftigt under pandemin. Vi följer upp resandestatistiken oftare för att se om det krävs särskilda åtgärder.
 • Vi behöver arbeta fram nya metoder för trafikräkning, och vi förbereder med ny teknik, bland annat i belysningsstolpar som en del i arbetet med att hitta nya verktyg för att samla in mönster för resvanor.
 • Vi ska skapa attraktiva platser och stråk där helsingborgarna vill röra och uppehålla sig, och vi färdigställer under den närmsta framtiden saknade länkar och behov i centrum vid bland annat Fågelsångsstråket, norra delen av Drottninggatan, SeaU och området runt HBG C – Kungstorget.
 • Vi fortsätter det systematiska arbetet med trafiksäkerhetsarbetet då det har gett ett bra långsiktigt resultat med minskat antal olyckor. Vi provar nya lösningar och utvidgar vår verktygslåda gällande trafiksäkerhetsåtgärder.
 • Utvecklingen av våra större kollektivtrafikåtgärder, såsom HelsingborgsExpressen och Västkustbanan fortgår i samarbete med Arriva, Skånetrafiken och Trafikverket.
 • Vi behöver prioritera ett hållbart resande genom beteendepåverkande kampanjer för att öka cykel- och kollektivtrafikens attraktivitet. Vi arbetar med fokus på utbyggnad av cykelbanor samt att systematiskt bygga bort felande länkar och skapa säkra passager för gång- och cykeltrafiken.
 • Konkurrensförhållande mellan biltrafik och de hållbara transportslagen behöver fortsätta att ändras. Cykeltrafiken ska prioriteras i byggande och planering samtidigt som biltrafiken styrs till det övergripande vägnätet.
 • Det behövs nya yt- och kostnadseffektiva parkeringslösningar där en översyn av avgiftszonerna är en viktig komponent för att få ekonomi i framtida anläggningar.

Ta del av hela rapporten

Vill du läsa hela rapporten Trafikåret 2020 kan du hämta en pdf-version här (pdf, 3,9 MB).

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.