Årets provtagningar

Vi tar prover på femton badplatser i Helsingborg, från Utvälinge/Sandön i norr till Rydebäck/Fortuna i söder. Proverna tar vi varannan vecka eller varje vecka under hela badsäsongen, från 22 maj till 21 augusti under 2023.

Enligt krav från Havs- och vattenmyndigheten är det minimum att ta 4 prover under badsäsongen men i Helsingborg tar vi 7 respektive 14 prover på våra badplatser. Proverna tar vi varannan vecka på nio badplatser och varje vecka på sex utvalda badplatser. Du kan ta del av provresultaten på webbplatsen havochvatten.se:

Håll koll på badvattnet utifrån årets provtagningar

OBS! Klicka sedan på länkarna till respektive badplats för att få aktuell information om de senaste badvattenproverna.

Så fungerar provtagningen

Bedömningen av badvattnets kvalitet görs utifrån halten av tarmbakterier, E. coli och Intestinala enterokocker, i vattnet vid provtagningstillfället. Proverna tas vid en fast punkt vid varje bad, längst ut på bryggan. De skickas sedan iväg till ett laboratorium för analys och det tar tre dagar från provtagningstillfället att få ett definitivt provresultat. Provtagningen går till på samma sätt i hela EU. Beroende på hur många bakterier vi hittar i provet, bedöms vattnet antingen som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt.

Tjänligt vatten

Badvattenkvalitet, röd
Badvattenkvalitet, röd
betyder att halten av bakterierna är låg nog för att inte innebära en hälsorisk.

https://media.helsingborg.se/uploads/networks/1/2016/05/badvattenkvalitet_gul_33x32.pngTjänligt med anmärkning

Badvattenkvalitet, röd
Badvattenkvalitet, röd
betyder att halten bakterier i provet är något förhöjd, men att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk.

Otjänligt vatten

Badvattenkvalitet, röd
Badvattenkvalitet, röd
betyder att det finns i höga halter av bakterier i badvattnet. Det är ett tecken på att det skett en förorening av något slag och det finns en risk att du som badande kan bli sjuk av om du sväljer vattnet.

Generellt sett har vi bra vattenkvalitet vid badplatserna i Helsingborg. Vattenkvaliteten kan påverkas av några faktorer och kan variera till exempel vid skiftningar i vädret eller att förorenat vatten förs till badplatsen vid vissa vind- och strömriktningar. Varje enskild provtagning är därför ett stickprov.  På längre sikt kan dock andelen dåliga provresultat vid en viss badplats användas som ett mått på risken för att vattenkvaliteten där blir dålig.

Så gör vi om ett prov är otjänligt eller tjänligt med anmärkning

  • Vi kommunicerar alla resultat från badvattenprover på samma sätt, oavsett om resultaten är bra eller dåliga. Det gör vi på Havs- och vattenmyndighetens webbplats havochvatten.se. Om ett prov är otjänligt avråder vi från bad tills vi får nya provresultat och informerar allmänheten, bland annat via media.
  • Om ett prov är otjänligt eller tjänligt med anmärkning tar vi två omprov. Det första omprovet tar vi inom 3 dagar och det andra omprovet inom 7 dagar därefter. Vi kommunicerar alla provresultat enligt ovan så fort vi får dem från laboratoriet.

Har du badat när vattenproverna varit dåliga?

Om du har svalt vatten som innehåller någon sjukdomsframkallande mikroorganism är symtomen oftast magont, diarré och/eller kräkningar. Det beror på vilken mikroorganism (vilken typ av virus, bakterie eller parasit) som finns i vattnet.

Det kan även finnas mikroorganismer i vattnet som kan ge klåda, öroninfektioner eller sårinfektioner men dessa är främst naturligt förekommande och inte kopplade till föroreningar från avlopp eller liknande.

Om du mår dåligt kontaktar du sjukvården för att få råd.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.