Årets provtagningar

Vi tar prover på femton badplatser i Helsingborg, från Utvälinge/Sandön i norr till Rydebäck/Fortuna i söder. Proverna tar vi varannan vecka eller varje vecka under hela badsäsongen, från 27 maj till 26 augusti 2019. Totalt tar vi sju respektive fjorton prover under hela badsäsongen.

Håll koll på badvattnet utifrån årets provtagningar på Havs- och vattenmyndighetens webbplats havochvatten.se.

Så fungerar provtagningen

När vi tar prover letar vi efter olika bakterier som förekommer naturligt i vår miljö. Proverna tas vid en fast punkt vid varje bad, längst ut på bryggan. De skickas sedan iväg till ett laboratorium för analys. Provtagningen går till på samma sätt i hela EU. Beroende på hur många bakterier vi hittar i provet, bedöms vattnet antingen som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt.

Badvattenkvalitet, röd Tjänligt: Den bästa bedömningen ett bad kan få. Bakteriehalten är låg och det går utmärkt att bada.

Badvattenkvalitet, röd Tjänligt med anmärkning: Lite högre bakteriehalter, men det finns ingen risk för sjukdom i samband med bad.

Badvattenkvalitet, röd Otjänligt: Innebär höga bakteriehalter och du bör avstå från bad tills dess att nya prover visar att det går att bada.

Generellt sett har vi bra vattenkvalitet vid badplatserna i Helsingborg. Vattenkvaliteten kan påverkas av några faktorer och kan variera till exempel vid skiftningar i vädret eller att förorenat vatten förs till badplatsen vid vissa vind- och strömriktningar. Varje enskild provtagning är därför ett stickprov.  På längre sikt kan dock andelen dåliga provresultat vid en viss badplats användas som ett mått på risken för att vattenkvaliteten där blir dålig.

Så gör vi om ett prov är otjänligt eller tjänligt med anmärkning

  • Vi kommunicerar alla resultat från badvattenprover på samma sätt, oavsett om resultaten är bra eller dåliga. Det gör vi på Havs- och vattenmyndighetens webbplats havochvatten.se. Om ett prov är otjänligt avråder vi från bad tills vi får nya provresultat och informerar allmänheten, bland annat via media.
  • Om ett prov är otjänligt eller tjänligt med anmärkning tar vi två omprov. Det första omprovet tar vi inom 3 dagar och det andra omprovet inom 7 dagar därefter. Vi kommunicerar alla provresultat enligt ovan så fort vi får dem från laboratoriet.

Har du badat när vattenproverna varit dåliga?

Om du har svalt vatten som innehåller någon sjukdomsframkallande mikroorganism är symtomen oftast magont, diarré och/eller kräkningar. Det beror på vilken mikroorganism (vilken typ av virus, bakterie eller parasit) som finns i vattnet.

Det kan även finnas mikroorganismer i vattnet som kan ge klåda, öroninfektioner eller sårinfektioner men dessa är främst naturligt förekommande och inte kopplade till föroreningar från avlopp eller liknande.

Om du mår dåligt kontaktar du sjukvården för att få råd.